صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشدار ارغندیوال: هیچ کس به شمول حکمتیار حق تصمیم‌گیری در مورد حزب اسلامی را ندارد

هشدار ارغندیوال: هیچ کس به شمول حکمتیار حق تصمیم‌گیری در مورد حزب اسلامی را ندارد

حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال می گوید که هیچ کس به شمول گلبدین حکمتیار حق ندارد در رابطه به رهبری و اعضای این حزب تصمیم بگیرد. شورای اجرایی این حزب به رهبری ارغندیوال اظهار نموده است که حزب اسلامی، حزب مستقل و ثبت شده  وزارت عدلیه است و گلبدین حکمتیار عضویت آنرا ندارد.  به گزارش آریانانیوز، عبدالجبار شلگری، عضو شواری اجرایی حزب اسلامی به رهبری ارغندیوال گفت: “زمانی که یک کس رهبری یک نهاد را داشته باشد، مگر ممکن است که  کسی از بیرون بیاید و در مورد عزل و یا اخراج تصمیم بگیرد؟ این فیصله را بر بنیاد قانون و اصول حزب نمی دانیم.”اما اعضای حزب اسلامی به رهبری گلبدالدین حکمتیار ادعا میکنند که حکومت با گلبدین حکمتیار زیرنام امیر حزب اسلامی توافقنامه صلح امضا کرده است. حکمت الله حکمت، عضومطبوعاتی حزب اسلامی به رهبری حکمتیار تصریح نمود: “رییس جمهور صاحب به این ارتباط زیر عنوان حزب اسلامی با انجنیر صاحب حکمتیار گفتگو کرده و توافقنامه 25 ماده ای را امضا کرده است. این توافقنامه به ولسی جرگه رفته است.” در دو روز پیهم رییس اجرایی هم در همایش های حزب اسلامی را به رهبری ارغندیوال یاد کرده است.به گفته  یک عضو شورای اجرایی حزب اسلامی، ارغندیوال هنگام مخالفت گلبدین حکمتیار با حکومت، حزب اسلامی را از سوی خالد فاروقی در وزارت عدلیه ثبت کرده است که پس از او ارغندیوال، رییس این حزب معرفی شده و اکنون این حزب به نام وی در وزارت عدلیه ثبت است.