صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر دفاع بریتانیا از همکاری نظامی کشورش اطمینان داد

وزیر دفاع بریتانیا از همکاری نظامی کشورش اطمینان داد

گوین ویلیامسن وزیر دفاع بریتانیا از ادامهی حضور کشورش در افغانستان و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان در مبارزه با تروریزم و گروههای دهشت افکن اطمینان داده است.
آقای ویلیامسن عصر روز شنبه 26 حوت در کاخ سپیدار با عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه دیدار کرد و گفت که افغانستان از ظرفیتها و امکانات فوقالعادهای برای توسعه و پیشرفت بهرهمند است؛ او ابراز امیدواری کرد که تأمین امنیت بتواند افغانستان را در رسیدن به رفاه و توسعه کمک کند.
وزیر دفاع بریتانیا همچنان از قهرمانیها و جانفشانیهای قوای مسلح افغانستان علیه دهشتافگنان و تامین صلح و استقرار در افغانستان تقدیر و ستایش کرد.
عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه در این نشست با ارایه یک تصویر از وضعیت سیاسی٬ امنیتی و اقتصادی کشور، بر ادامهی همکاریها میان دو کشور در عرصههای مختلف تأکید کرد.
آقای عبدالله همچنین در صفحه فیسبوکش نوشته است که در این نشست، در مورد روابط منطقهای افغانستان و چگونگی راههای دستيافتن به صلح، گفتگو شده است.
وزیر دفاع بریتانیا قبل از دیدار با رئیس اجراییه با طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع کشور نیز دیدار کرده است. در این دیدار دو وزیر پیرامون اوضاع امنیتی افغانستان و منطقه، گسترش روابط نظامی، ارتقای ظرفیتهای حرفهای و چگونگی پیشبرد آموزش و پرورش سربازان ارتش گفتگو کردند. بریتانیا از جمله کشورهای است که بیشترین کمک را در عرصه نظامی و اقتصادی به افغانستان کرده است.