صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مخابرات خدمات پُستی را توسعه می‌دهد

وزارت مخابرات خدمات پُستی را توسعه می‌دهد

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در نظر دارد برای دسترسی بهتر مردم و سهولت کاری، خدمات پستی کشور را عصری/نوین کند.
سید احمدشاه سادات، معین تخنیکی وزارت مخابرات روز شنبه 26 حوت هنگام امضای تفاهمنامه بین اداره اترا و اداره پست کشور گفت که با امضای این تفاهمنامه؛ خدمات بانکی، پاسپورت، انتقال پولی، انواع بیمه، پرداخت بیل برق و آب از طریق پست اجرا خواهد شد.
آقای سادات افزود که پستهخانهها از طریق فایبرنوری با هم وصل میشود که باعث میشود خدمات پستی راحت و سریعتر انجام شود.
معین تخنیکی وزارت همچنین علاوه کرد که زیربنای کافی برای مخابرات داریم؛ 25 ولایت به فایبر نوری وصل شده و بقیه ولایتها هم به زودی وصل خواهد شد.
فایبر نوری وسیلهای است که اطلاعات و دادهها را از طریق نور با سرعت بالا انتقال میدهد و قیمت آن به تناسب سایر راههای ارتباطی ارزانتر است.
نجیب عزیزی رئیس ادارهی تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) که در این نشست حضور داشت هدف از امضای این تفاهمنامه را گسترش تکنالوژی در کشور خواند.
آقای عزیزی گفت که ما میخواهیم تا سال 2022 میلادی حداقل 50 درصد مردم به تکنالوژی به خصوص اینترنت دسترسی داشته باشند و در این راستا تلاش میکنیم.
رئیس اداره اترا افزود که هدف ما اینست که تکنالوژی به شکل خوب در افغانستان مروج شود، فعلا بیش از 4 هزار کیلومتر فایبر نوری داریم و بعد از امضای قرارداد با شرکتهای خصوصی میخواهیم شرکتهای خصوصی نیز با ما همکاری کنند تا خدمات بهتری ارایه شود.
او گفت، سکتور خصوصی در این عرصه  با اداره تنظیم خدمات مخابراتی نیز باید همکاری داشته باشد. زیرا از یک طرف زمینه کار برای شهروندان فراهم می شود و ازطرف دیگر کیفیت خدمات افزایش خواهد یافت.
لازم به ذکر است که ارزش این تفاهمنامه که بین اداره پست و اداره اترا به امضا رسید، حدود 10 میلیون افغانی است که در سال 1397 اجرایی میشود و از صندوق انکشاف مخابرات پرداخت میشود.
احمد وحید ویس، رئیس افغان پست می گوید: یکی از اهداف مهم تفاهمنامه همکاری با اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا، وصل کردن تمام پسته خانه ها به فایبر نوری و انترنت است.
او افزود که اداره پست درگذشته با یک پستهخانه، خدمات خود را به فاصله زمانی زیاد انجام میداد و از سوی دیگر، حدود 80 درصد وقت و عرضه خدمات ما به ارسال مکاتب رسمی دولتی صرف میشد. رئیس اداره پست افزود، اکنون پس از امضا تفاهمنامههای همکاری با وزارت داخله و ریاست پاسپورت، با ایجاد 25 پستهخانه در کابل، عرضه خدمات را توسعه دادهایم. پس از این با وصل انترنت و فایبر نوری، خدمات خود را در تمام ولایت ها به صورت مدرن و پیشرفته انجام خواهیم داد. این اقدام برای نخستین بار از ولایت هرات آغاز خواهد شد.
برخلاف ادعای مقامهای اداره پست و مخابرات، مردم از ارایه خدمات و قیمت آن ناراضی هستند و میگویند که امکان گم شدن مرسلات و پارسلها وجود دارد.
رئیس اداره پست اما میگوید که علت گران شدن هزینهی پارسلها، مالیاتی است که وزارت مالیه از اجناس میگیرد؛ به گفتهی او، جنسی که بیش از 5 هزار افغانی قیمت داشته باشد، مالیات بر آن وضع میشود.