صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معینیت سواد آموزی وزارت معارف 11 تفاهمنامه همکاری با سایر ادارات دولتی امضا کرد

 معینیت سواد آموزی وزارت معارف  11 تفاهمنامه همکاری با سایر ادارات دولتی امضا کرد

معینیت سواد آموزی وزارت معارف کشور برای کاهش بیسوادی و توسعه برنامههای سواد آموزی، 11 تفاهمنامه همکاری را با ادارات مختلف دولتی امضا کرد.
مراسم امضای این تفاهمنامهها دیروز، شنبه 26 حوت، در قصر گلخانه ریاست جمهوری با حضور سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته ملی سواد آموزی برگزار شد.
در این برنامه، معینیت سوادآموزی وزارت معارف با وزارت صحت عامه، وزارت تحصیلات عالی، وزارت مالیه، وزارت تجارت وصنایع، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا ومعلولین، وزارت اقوام وقبایل، وزارت زراعت ، مالداری و آبیاری، لوی سارنوالی، اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث و اتحادیه سرتاسری معلمان افغانستان، تفاهمنامه همکاری مشترک برای توسعه سواد آموزی و کاهش بیسوادی را در ساحه فعالیت ادارات خود، امضا کردند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم امضای این تفاهمنامهها گفت که معینیت سواد آموزی وزارت معارف در یک سال گذشته"پیشرفتهای چشمگیر" داشته است.
آقای دانش گفت که امیدوار است در کنار امضای این تفاهمنامهها، مکانیزم اجرایی آن نیز از طرف معنییت سواد آموزی وزارت معارف کشور، به خوبی تطبیق گردد.
ابراهیم شنیواری، سرپرست وزارت معارف کشور در این مراسم وعده داد که وزارت معارف برای تطبیق این تفاهمنامهها تلاش خواهد کرد.
بر اساس آمارهای رسمی، بیش از 65 درصد از افرادی بالای 15 سال در کشور، بیسواد هستند. مقامهای وزارت معارف میگویند که بدون همکاری مردم و سایر نهادهای دولتی، مبارزه با بیسوادی دشوار است.
حکومت نیز برای کاهش بیسوادی و توسعه سطح سواد در کشور، کمیته ملی سواد آموزی را به ریاست معاون دوم رئیس جمهور ایجاد کرده تا تمرکز بیشتر روی برنامههای سواد آموزی در کشور صورت گیرد.
سالها جنگ و خشونت و مسدود ماندن مکاتب، باعث شده است که بیش از نیمی از جمعیت کشور فرصت رفتن به مکتب و آموزش را از دست بدهند و از آموزش محروم بمانند.