صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دولت 383 میلیون دالر در قسمت فایبر نوری سرمایه‌گذاری می‌کند

دولت 383 میلیون دالر  در قسمت فایبر نوری سرمایه‌گذاری می‌کند

ریاست جمهوری اعلام کرده که قرارداد اعطای جواز سرمایهگذاری شبکهی ملی فایبرنوری به ارزش ۳۸۳ میلیون دالر را با سه شرکت خصوصی
بهامضا رساند.
این قرارداد روز یکشنبه 27 حوت، در ارگ در حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور و سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری میان ادارهی اترا و شرکتهای افغان بیسیم، اتصالات و گروپ مشورتی آسیا به امضا رسید.
آقای غنی بعد از امضای قرارداد در جلسهی شورای عالی اقتصادی بر کاهش قیمت مصرف تلیفون و انترنت تأکید کرد و گفت که ادارۀ اترا روی طرحی کار کند تا هزینههای مصرفی را کاهش دهد.
او افزود: در مکانهای که تاورها تحت تهدیدهای امنیتی قرار دارد روی بدیل آن فکر شود و نیز از ولسوالیها تصویر واضح وجود داشتهباشد.
رئیسجمهور با اشاره به طرح بودجه و تشکیلات سال جدید اداره اترا خاطر نشان کرد که باید پاسخهای دقیق به پرسشهای مطرحشده در این خصوص ارائه شود و در جلسات بعد بهمنظور تصویب بودجۀ اداره اترا به تفصیل بحث صورت گیرد.
در طرح متذکره که توسط مسئولان اداره اترا ارائه شده به بودجه، کیفیت خدمات، صدور جواز، عرضه خدمات، جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز، ارتقای ظرفیت، دیجیتال سازی نشرات تلویزیونی، بهبود چارچوب مقررات، نهایی سازی استخدام، طرزالعمل استخدام در اداره اترا و حقوق کارمندان و فعالیتهای داخلی اترا و مشکلات آن اشاره شده است.
ارگ در خبرنامهاش نوشته: پس از بحثهای مفصل، فیصله شد که وزارتهای مخابرات، معارف، ادارههای اترا، احصائیه مرکزی و تدارکات ملی، مشترکاً روی طرح مذکور کار کنند و در این زمینه تقسیم وظایف و اولویتبندی واضح باشد. همچنان تأکید شد که چگونگی استفاده از چهار ترانسپاندر مورد غور قرار گیرد.