صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پروسس سنگ هاى تالک در ننگرهار به شکل عصرى آغاز شد

پروسس سنگ هاى تالک در ننگرهار به شکل عصرى آغاز شد

اتحاديۀ سنگ هاى تالک در ننگرهار مى گويند که يک فابريکۀ نيمه پروسس سنگ تالک در اين ولايت، براى اولين بار سلسلۀ نيمه پروسس سنگ هاى تالک در سطح کشور را آغاز نموده است.
مسئولان این اتحادیه می افزایند که با نصب نمودن شمارى از ماشين آلات، در کارهاى پروسس سرعت و سهولت به ميان آمده و هم کارهاى پروسس، عصرى شده است.
به اساس معلومات اين اتحاديه، در ولايت ننگرهار ٢٤فابريکۀ پروسس وجود دارد که تنها يکى از آن، ماشين آلات عصرى نيمه پروسس دارد.
شرکت استخراجى و پروسس معادن نبى افغان که در فابريکۀ خود نيز اين ماشين آلات جديد را نصب کرده است، مى گويد که هدفش بلند بردن معيار نيمه پروسس سنگ تالک در کشور و تهيه نمودن آن به معيار جهانى است.
به گزارش پژواک، نبى الرحمن خاکسار مسوول اين شرکت گفت که اين کار را به هدف تقويت اقتصاد کشور و معيارى سازى کارها انجام داده است. يما يوسفزى يکى از انجنيران اين فابريکه گفت که با نصب اين وسايل، حالا سنگ هاى تالک در اين فابريکه هنگام پروسس شسته ميشود، که با اين کار هم کيفيت درست و خراب سنگ تالک از هم تشخيص ميشود و هم کارش نسبت به قبل سريع و سهل شده است.
هجرت الله يکى از کارگران فنى اين فابريکه، خوش است که در داخل کشور خود، در بخش معان کار پيدا کرده است؛ اما موصوف از دولت خواست که با حمايت فابريکات، بايد از بيکارى در کشور جلوگيرى کند.
محفوظ الحق کاکر مسوول مطبوعاتى اتحاديۀ سنگ هاى تالک در ننگرهار گفت اولين بار است که فابريکات عصرى نيمه پروسس سنگ تالک، در سطح کشور فعال شده است.
موصوف گفت که در ولايت ننگرهار ٢٤ فابريکۀ نيمه پروسس سنگ تالک وجود دارد که در بخش هاى مختلف، براى ١٥ هزار تن زمينۀ کار مساعد کرده است.
کاکر افزود که از سنگ تالک، در ساخت بيش از ١٠٠ مورد از قبيل مواد پى وى سى، رنگ هاى ساختمانى، مواد آرايشى و دوا استفاده ميشود.
به گفتۀ موصوف، قبلا همچو سنگ ها به پاکستان قاچاق مى شد؛ اما اکنون بعد از پروسس نيمه در داخل کشور، به ساير کشورها صادر مى گردد.
اين در حالى است که دو سال قبل، تالک ولايت ننگرهار بعد از پروسس، به پاکستان انتقال و از آنجا زير نام پاکستان به کشورهاى ديگر صادر مى شد؛ اما بعد از دستور رييس جمهور، دو سال قبل شمار زيادى از فابريکات نيمه پروسس، در ننگرهار ساخته شد.