صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برای ۹۰۰ خانواده در ولایت غور دستگاه‌های برق آفتابی توزیع شد

برای ۹۰۰ خانواده در ولایت غور دستگاه‌های برق آفتابی توزیع شد

وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان، برای ۹۰۰ خانوادۀ مهاجر در غور، وسایل تولید برق آفتابی و دستگاه ذخیرۀ آن را توزیع نمود.
عبدالرئوف غفوری ريیس امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور، دیروز حین توزیع وسایل یادشده، گفت که این امکانات برای خانواده های مهاجر ساکن در شهرک مهاجرین این ولایت فراهم شده است.
او گفت که این دستگاههای کوچک، میتواند برای اولین بار روشنی را به شماری از خانوادههای برساند که قبل از این از نور برق محروم بودهاند.
به گزارش رادیو آزادی، رئیس مهاجرین غور گفت که ارزش این دستگاهها بیش از پانزده میلیون افغانی میباشد و از بودجه انکشافی وزرات مهاجرین خریداری در حضور مسئولان اداره محلی این ولایت برای صدها خانواده توزیع گردید.
به گفته رئیس مهاجرین غور شرکت وارد کننده این دستگاههای برقی تعهد سپردهاست تا در طی یک سال آینده خدمات ترمیم این دستگاهها را رایگان برای این خانوادهها انجام دهد.

او افزود: "توزیعای بستههای سولر با تجهیزاتشان امروز توسط والی آغاز شد و هزینه آن از بودجه انکشافی وزارت امور مهاجرین پرداخته شدهاست."
از سوم هم غلام ناصر خاضع والی غور ضمن اظهار خرسندی از توزیع وسایل برقی برای بیجاشدههای داخلی در شهرک مهاجرین غور گفت که این دستگاههای برقی میتواند مشکل روشن شدن خانههای این بیجا شدهها را رفع نماید.
آقای خاضع افزود: "بخش عظیم از مهاجرین که در مرکز ولایت غور هستند مشکل ابتدائیشان که همانان روشن شدن خانهها و وسایل برقی و تصویر شان است حل میشود و به امید روزی هستیم که همه مرد شهر فیروز کوه به برق دسترسی پیدا کنند ولی اصل عدالت این هست که نیازمندیها در الویت باشند."
در همین حال شماری از خانوادههای که این کمکها را دریافت کردهاند با ابراز خوشی از حکومت میگویند که آنان هنوزهم به خدمات صحی، راه سازی و آب آشامیدنی دسترسی ندراند.
تنها شهرک مهاجرین در غور نیست که از نعمت روشنی برق محروم است، بلکه از مجموع بیش از ۲۵ هزار فامیل که در شهر فیروزکوه مرکز غور زندگی میکنند تنها سی درصد آن از طرف شب مدت سه ساعت از برق ماشین دیزلی استفاده میکنند.
باشندههای غور طی هفده سال گذشته خواست اصلیشان از حکومت مرکزی ساخت بند برق گرم آبک بود که آنهم از یک سال به این سو کارش متوقف است.