صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور خواستار اشتراک گسترده مردم در انتخابات شد

 رئیس جمهور خواستار اشتراک گسترده مردم در انتخابات شد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری همراه رولا غنی همسرش، در روند ثبت نام رایدهندگان شرکت کرد و از شهروندان خواست که روند ثبت نام را جدی بگیرند.
آقای غنی روز شنبه 25 حمل در مراسم ثبت نام رای دهندگان در یک نشست خبری گفت که زنان و مردان، همه با یکصدا پروسهی ثبتنام رایدهندگان را جدی بگیرند، همانطوری که من و بانوی اول امروز در این پروسۀ ملی ثبت نام کردیم.
رئیس جمهوری همچنین اضافه کرد که نیاز است تا برای هر شهروند کشور که واجد شرایط رای دادن است، زمینهی برابر ثبت نام فراهم شود.
آقای غنی در قسمتی دیگر از سخنانش از طالبان خواست تا بر حسب پیشنهاد صلح حکومت، از فرصت بهوجودآمده استفاده کند و در انتخابات آینده سهم بگیرند یا به عنوان حزب سیاسی ظهور کند.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی روز شنبه 25 حمل در مرکزهای جداگانه در روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات مجلس و شورای ولسوالی شرکت کردند.
کمیسیون انتخابات پیش از این اعلام کرده بود که تصمیم دارد انتخابات پیش رو را براساس تذکرههای کاغذی برگزار کند تا از تقلبهای احتمالی جلوگیری کند.
در انتخابات قبلی، تنها کسانی میتوانستند رای بدهند که کارت رایدهی داشتند، اما به دلیل اعتراض به سوءاستفاده و امکان صدور کارتهای جعلی، انتخابات پیش رو با تذکرههای کاغذی انجام میشود؛ ولی تمام دارندگان این تذکرهها باید به مراکز رای دهی مراجعه و خود را ثبت نام کنند.
رایدهندگان فقط در مرکزی که ثبتنام کردهاند می توانند رأی دهند
کمیسیون انتخابات همزمان با شروع روند ثبتنام اعلام کرد که هر رایدهندهای  فقط در مرکزی که ثبت نام کند، میتواند رای بدهد.
عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون انتخابات در یک نشست مطبوعاتی در مرکز این کمیسیون در مورد شرایط ثبت نام گفت که تذکره تابعیت و سن هجده سالگی از جمله شرایط ثبت نام شمرده میشود و رای دهنده باید در مرکزی ثبت نام کند که میخواهد در آن رأی بدهد.
آقای صیاد در مورد زمان ثبت نام رای دهندگان نیز گفت که این روند تا بیست و سوم ثور در مراکز ولایت، از بیست و پنجم ثور الی هفتم جوزا در مراکز ولسوالیها و از نهم جوزا تا بیست و دوم جوزا در قریهها انجام میشود.
او همچنین افزود که کمیسیون، اراده و عزم راسخ برای برگزاری انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالیها در بیست و هشتم میزان دارد.
او از مخالفان مسلح نیز خواست که با روند ملی یکجا شوند و به سوی رقابتهای سیاسی گام بردارند و مانع مردم نشوند و آنها را تشویق کنند.
وزارت امور داخله پیشتر گفته بود که 10 ولسوالی کشور تحت کنترل گروه طالبان است و امکان برگزاری انتخابات در این ولسوالیها کم است.
گفتنی است که انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی قرار است 28 میزان سال جاری برگزار شود.
عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت نیز که در روند ثبت نام رای دهندگان در لیسه نادریه حضور داشت، ثبت نام رای دهندگان را از جمله تعهداتش در زمینه ایجاد اصلاحات انتخاباتی خواند.
آقای عبدالله گفت که تنها کسانی میتوانند رای بدهند که در روند کنونی شرکت کنند. او نیز از مردم خواست که خودشان را ثبت نام کنند. او افزود که ثبت نام  رای دهندگان باعث میشود که با تهیه فهرست افراد واجد شرایط رایدهی از تقلب جلوگیری شود.
استقبال نهادهای ناظر انتخابات از روند ثبت نام
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) از آغاز روند ثبت نام رایدهندگان در مراکز ولایات تقدیر کردند و آغاز این پروسه را گامی به طرف برگزاری انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی عنوان کرد.
تیفا با نشر اعلامیهای نوشته است: با درک از شرایط دشوار کنونی شروع این روند را موفقیتی برای کمیسیون مستقل انتخابات و مردم افغانستان دانسته و از آن استقبال میکند.
این نهاد ناظر انتخاباتی گزارش داده که روند ثبت نام رایدهندگان در مراکز 34 ولایت کشور به صورت طبیعی آغاز شده و مشکلی وجود نداشته است.
تیفا اما در گزارشش نوشته است که اشتراک مردم در اکثر ولایات حتی در پایتخت بسیار اندک و ناچیز بوده است و از سوی دیگر سطح آگاهی مردم از آغاز این پروسه بسیار پایین بوده است.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از شهروندان یکبار دیگر تقاضا کرد تا به رای خود ارزش داده به کمیسیون مستقل انتخابات اعتماد کند، به مراکز ثبت نام رفته و خود را ثبت نام کند تا باشد که برای روز رای دهی واجد شرایط شوند.