صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت تحصيلات عالى: کميته حل منازعات در پوهنتون ها ايجاد مى شود

وزارت تحصيلات عالى: کميته حل منازعات در پوهنتون ها ايجاد مى شود

وزارت تحصيلات عالی کشور، تاييد مي کند که گروه هایى در پوهنتون ها ميان محصلان؛ مسايل قومى، زبانى و مذهبى را دامن مى زنند و آنان را به بنيادگرايى تشويق مى کنند؛ اما براى رسيدگى به اين معضلات، کميتۀ حل منازعات در پوهنتون ها ايجاد مى شود.
به گزارش پژواک، بری صديقی معين امور محصلان وزارت تحصيلات عالی که در برنامه تقدير از محصلان برتر پوهنتون طبی کابل سخن ميگفت، افزود که کميته حل منازعات در هر پوهنتون، جهت ايجاد همديگر پذيری ميان محصلان، حل موقعيت های خشونت زا، کاهش تعصب و ريشه يابی آن و جلوگیری از بنيادگرايی در ميان محصلان، به زودى ايجاد خواهدشد.
موصوف تائيد کرد گروههايی اند که در ليليه و فضای پوهنتون در ميان محصلان، بنياد گرايی را ترویج  مى کنند و نيز به نام های منطقه، مذهب، نژاد و زبان آنها را به سوی تعصبات سوق می دهند، که به منظور جلو گيری از منارعات و حل موقعيت های خشونت زا، کميته حل منازعات در ميان محصلان، در هر پوهنتون ايجاد می شود.
موصوف افزودکه در اين کميته، محصلان رضا کار فعاليت خواهند داشت و برای کاهش تعصب و ريشه يابی آن کار خواهند کرد.
معين امور محصلان وزارت تحصيلات عالی همچنان گفت که براى بلند بردن کيفيت تحصيل، ارتقاى ظرفيت وبهبود خدمات براى محصلان نيز برنامه هایی روى دست است؛ اما جزييات بيشتر درزمينه ارايه نکرد.
شرين آقا ظريف رئيس پوهنتون طبی کابل، با تقدير از کارکرد های محصلان اين پوهنتون و سهم فعال آنها در حالات اضطراری کشور گفت که فعاليت های رضاکارانۀ محصلان پوهنتون طبى کابل، گسترش داده مى شود. وی افزود که در سال جاری نيز برنامه هايی روی دست است که در اين برنامه ها، فعاليت و سهم محصلان بيشتر خواهد بود.
درختم اين برنامه، براى محصلانى که درصنوف شان به درجات عالى اول تا سوم قرارگرفته بودند، تقديرنامه ها اعطا گرديد.