صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پاکستان راه تجارتی پتان- پاره چنار را مسدود نموده است

پاکستان راه تجارتی پتان- پاره چنار را مسدود نموده است

مسئولین محلی می گویند که نظامیان پاکستان راه تجارتی میان پکتیا- پاره چنار را مسدود نموده است که به سبب آن دردو طرف خط ، صدها واسطه باربری کلان متوقف شده اند.
آنها اذعان می کنند که راه تجارتی مذکور، بعد ازراه اندازی عملیات نیروهای افغان، سه روز پیش بسته شده است.
به گزارش پژواک، عبدالبصیرعالمیار رییس اتاق تجارت وصنایع پکتیا گفت که با مسدود شدن این راه، تاجران دو طرف خط با مشکلات مواجه اند و تاکنون تاجران افغان حدود دومیلیون افغانی متضرر شده اند.
عالمیارمی گوید که منازعات سیاسی باید سبب ضربه زدن اقتصاد و تجارت نشوند و خواهان گشایش هرچه عاجل این راه شد.
موصوف علاوه کرد: (( در دو طرف موترهای زیاد تجارتی گیرمانده در آنها سبزی ها و میوه ها بار اند که یک مقدار آن پوسیده شده است و اگر راه باز نشود متباقی نیز خراب می شوند و تاجران افغان و پاکستان هردو خیلی متضرر می شوند.))
محمد حلیم مسوول صادرات و واردت در ولسوالی پتان، گفت که هر روز به شمول مالیه هردو کشور و حق الزحمه رانندگان وسایط، به هر واسطه نقلیه تجارتی حدود ۶۰۰۰ افغانی زیان وارد می شود.
نامبرده می گوید اگر وسایط را به مسیرتجارتی تورخم و یک راه دیگرسوق دهند، دو برابر هزینه بر می دارد. موصوف می گوید: (( آن طرف نزدیک به ۱۵۰ و این سو حدود ۱۰۰ موترمتوقف اند، من امروز با تاجران و مسوولین سرحدی آن طرف گفتگو کردم، آنها می گفتند که ما اجازه نداریم، هر روز بيشتر متضرر می شویم.))
بلال خان یکتن از تاجران می گوید که برای حفاظت اموال تجارتی گدام وجود ندارد، بنابراین ناگزیر که اموال شان در وسایط بار باشد و با گذشت هر لحظه تاوان بیشتر متقبل می شوند.
خان گفت: (( از هر دو دولت می خواهیم تا به یک توافق دست یابند و راه را زودتر باز کنند.))
عبدالله حسرت سخنگوی والی پکتیا می گوید که بعد ازعملیات موفقانه نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دندپتان، پاکستان این مسیر را منحیث آله فشارمسدود کرده است اما به گفته وی، درحال حاضر با انسداد راه ها کدام مشکل بروز نمی کند.
حسرت بر رفع مشکل تجارتی تاکید نموده و می گوید که مسوولین تجارتی و اقتصادی هر دو طرف دراین رابطه درکابل گفتگو می کنند و امید می برد که راه گشوده شود.
موصوف علاوه کرد: (( به باورمن کسیکه در سازمان جهانی تجارت عضویت دارد و میثاق های مشابه دیگر مربوط به تجارت را عقد کرده باشد، اما بازهم دراین عرصه مشکل آفرینی می کند، این مطلقاً با اصول متذکره درتضاد است.))
نظامیان پاکستان تاکنون درمورد این مشکل با رسانه ها ابراز نظر نکرده اند.
قابل یاددهانی است که مسیر تجارتی پتان با پاکستان، راه نزدیک، اسان و ارزان است اما در پی منازعات سیاسی به کرات مسدود می شود.