صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

با تعدیل قانون، از انفکاک 2400 استاد پوهیالی جلوگیری شد

با تعدیل قانون، از انفکاک 2400 استاد پوهیالی جلوگیری شد

وزارت تحصیلات عالی اعلام کرده که با تعدیل مادههای 51 و 60 قانون تحصیلات عالی؛ از انفکاک 2400 استاد لیسانس و دارای درجه علمی پوهیالی جلوگیری شد.
در بند دوم ماده 51 قانون تحصیلات عالی آمده است: "در صورتی که استاد یا معاون استاد نتواند در مدت شش سال، ترفیع رتبه کند"، منفک میشود.
عارفه پیکار، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی روز سهشنبه 4 ثور در یک نشست خبری در کابل خبر تعدیل این مواد قانون تحصیلات عالی را اعلام کرد اما نگفت که مادهها چگونه تعدیل شده است.
سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در این نشست در مورد دستاوردهای وزارت نیز سخن زد و گفت که طی سال گذشته، در بخش آموزش با کیفیت، تقویت نقش پژوهش در نهادهای آموزشی، همایشهای تحقیقی، همکاری فنی با ادارههای دولتی و برگزاری کانکور شفاف موفقیتهایی داشتهایم.
خانم پیکار همچنین گفت که در بخش حکومتداری الکترونیکی روی موارد: آنلاین سازی پروسه ارزیابی و تایید اسناد تحصیلی برون مرزی، آنلاین سازی پروسه طی مراحل اسناد تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی، ایجاد کتابخانه الکترونیک و دیجیتال سازی کتابداری در دانشگاه کابل، بانکی سازی روند پرداخت پول دیپلوم و ترانسکریپ نمرات فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی و پرداخت پول بدل اعاشه دانشجویان دانشگاههای دولتی، آغاز پروسه مدیریت الکترونیک خوابگاهها، مدیریت الکترونیک و تطبیق سیستم بایومتریک در دانشگاه پلی تخنیک و تطبیق سیستم HAMIS در دانشگاههای مرکز و گسترش این سیستم در تمام دانشگاههای کشور تا ختم سال جاری، کار صورت گرفته است.
او افزود، در بخش زیربناها؛ شفاخانه تداوی سرطان با هزینه 28 میلیون افغانی در کابل تهداب گذاری شده، 6 میلیون افغانی برای توسعه کتابخانهها و لابراتورها دانشگاههای دولتی اختصاص یافته، چند باب خوابگاه با هزینه 5.1 میلیون دالر برای دختران در ولایتهای بامیانف کنر، بادغیس، هلمند و تخار ساخته میشود و سنگ تهداب تعمیر دانشکدهی پالیسی و اداره عامه و ریاضیات گذشته شده است.