صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان عضويت اداره بين الدولتی (IGF) در بخش معادن را به دست آورد

افغانستان عضويت اداره بين الدولتی (IGF) در بخش معادن را به دست آورد

وزارت معادن و پتروليم کشور مى گويدکه افغانستان، عضويت اداره بين الدولتی (IGF ) دربخش معادن را کسب کرد.
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن وپتروليم نيز ضمن اينکه سکتور استخراجی پيشرفته را نياز مبرم دانست، عضويت دراين اداره را فرصت طلايی در راستای معدنکاری خواند.
به گفته سرپرست وزارت معادن و پتروليم، ادارهIGF   يگانه اداره پاليسی ساز در بخش منابع منرالی است که در زمينه های بلندبردن ظرفيت ها، استفاده درست ودوامدار از معادن، باکشورهای عضو کمک وهمکاری می نمايد.
وی افزود که اين اداره طی جلسات سالانه باادارات تمويل کننده، سازمانهای جهانی، جامعه مدنی وسکتورخصوصی در زمينه هماهنگی می نمايد . 
به گزارش پژواک، عبدالقدير مطفى سخنگوی وزارت معادن و پتروليم گفت که اداره (IGF ) يگانه اداره بين الدولتی و بين المللی است که در رسيدن به اهداف وترتيب رهنمود های پاليسی منابع منرالی، با کشور های عضو جهت استفادۀ درست، مفاد بيشتر، جلب سرمايه گذاران خارجی و رشد اقتصادی کمک وهمکاری می نمايد .
به گفته موصوف، با عضويت کشور در اداره بين المللی(IGF ) زمينۀ اشتراک در جلسات اين اداره برای افغانستان مهيا می شود که در اين جلسات، افغانستان می تواند از برنامه های تخنيکی و ظرفيت سازی، ترتيب رهنمود و پاليسی، جلب کمک منابع سکتور منرالی و تطبيق پاليسی استخراج معادن اين اداره مستفيد شود.