صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شش طرح قانون و موافقتنامه از سوی مجلس تایید شد

شش طرح قانون و موافقتنامه از سوی مجلس تایید شد

مجلس شش طرح قانون و موافقتنامه بین المللی را با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در جلسه عمومی تایید کرد.
به گزارش جمهور؛ در نشست دیروز شنبه (29 ثور) مجلس نمایندگان دو موافقتنامه بین المللی، دو فرمان تقنینی رییس جمهور غنی و دو طرح تعدیل قانون مورد تایید قرار گرفت.
موافقتنامه میان افغانستان و ازبکستان در مورد ترانزیت اموال در یک مقدمه و 120 ماده به اتفاق آرا تصویب شد. موافقتنامه میان افغانستان و پولند در راستای همکاری های سیاسی، اقتصادی و تجاری نیز به اتفاق آرا از سوی نمایندگان تایید شد.
فرمان تقنینی شماره 266 رییس جمهور غنی در مورد ضمیمه اصول محاکمات تجارتی نیز با اکثریت آرای نمایندگان تصویب شد.
فرمان تقنینی شماره 261 رییس جمهور در مورد تعدیل نام وزارت تجارت و صنایع  به وزارت صنعت و تجارت هم تایید شد.
طرح تعدیل قانون محصولات تنباکو نیز با اکثریت آرا از سوی نمایندگان مجلس تایید شد. براساس این طرح، زدن برچسب مخصوص در محصولات بسته بندی شده تنباکو برداشته شده و نیز اجازه نامه ورود و صدور محصولات به زبانهای ملی نیز به یکی از زبانهای خارجی تعدیل شد.
طرح تعدیل فقره 3 ماده 22 قانون مصارف عامه نیز با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در نشست دیروز مجلس تایید شد.
همچنین، در نشست دیروز مجلس، پیشنهاد ارتقاء موسسه تعلیمی سید جمال الدین افغان و مدرسه امام ابوحنیفه به دانشگاه نیز از سوی نمایندگان مورد تایید قرار گرفت و کمیسیون اختصاصی در رابطه مکلف شد تا طرحی را آماده کرده و به مجلس پیشکش کند.
اما؛ طرح قانون حمایت از حقوق طفل در نشست دیروز مجلس به رای گیری گذاشته نشد و قرار شد تا بار دیگر در کمیسیون روی آن بحث گردد. سن بلوغ در این قانون، تنها مورد اختلافی نمایندگان است. گفتنی است که این طرحها از دو هفته قبل به دلیل نبود نصاب در مجلس باقی مانده بود و از آنجای که دیروز نصاب مجلس تکمیل بود از سوی رییس مجلس به رای گذاشته شد.