صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور در نشست فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی: وضعیت افغانستان بدتر از فلسطین است

رئیس جمهور در نشست  فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی: وضعیت افغانستان بدتر از فلسطین است

محمداشرف غنی رئیسجمهور کشور در نشست فوقالعادۀ سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی گفت: در جریان هفته ی گذشته، افغانهای زیادی نسبت به فلسطینیها جانشان را از دست دادهاند؛ اما، من خود را مکلف دانستم تا در این نشست فوقالعاده برای اظهار همدردی و همدلی هموطنانم با مردم فلسطین، اشتراک کنم.
آقای غنی در این نشست که جمعه شب (28 ثور) در شهر استانبول ترکیه با حضور سران کشورهای عضو سازمان برگزار شده بود، افزود که به منظور رسیدگی به مسأله فلسطین و جستجوی راههای حل پایدار به منازعه بین اسرائیل و اعراب، باید کوششهای دوامدار و مستمر صورت گیرد.
رئیس جمهور کشور گفت که رنج و درد مردم فلسطین، ما را به اینجا کشانیده است، آنها از ما تنها همدردی نمی خواهند، بلکه خواستار حمایت ما هستند تا به زندگی با عزتشان برگردند.
هفتهی گذشته ایالات متحدهی امریکا سفارت خود را از تل¬آویو به بیتالمقدس منتقل کرد که باعث خشم فلسطینیان شد و هزاران تن دست به تظاهرات زدند.
نظامیان اسرائیلی بر تظاهرکنندگان آتش گشودند که بیش از 60 تن کشته و دستکم 3000 تن دیگر زخمی شدند. ترکیه در پی وقوع این رویداد یک دیپلمات اسرائیلی را به صورت موقت اخراج کرد. همچنین این کشور، از سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی دعوت کرد تا در مورد تحولات اخیر یک تصمیم واحد بگیرند.
آقای غنی در این نشست خاطرنشان کرد که ما در یک برهۀ تراژیک گردهم آمدهایم، زیرا غیرنظامیان فلسطینی بهخاطر داشتن حقوق اساسی سیاسی و بشری میمیرند. رئیس جمهوری افزود: بیعدالتی که بر مردم فلسطین تحمیل میشود تکرار خشونت و تبعیضی است که علیه یهودیان در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپای شرقی و غربی صورت گرفته است.
آقای غنی همچنین تصریح کرد که اندازه و تداوم خشونت منجر به ایجاد بیپروایی شده است و بیباوری نسبت به آینده و جهتی که جهان به سوی آن در حرکت است، بر شرایط حاضر سایه افکنده است.
وی افزود، خلای که بین ارزشهای حقوق بشر و حقوق سیاسی، عدالت و انصاف خصوصا در جهان اسلام ایجاد شده؛ باعث افزایش بیاعتمادی به توانایی نهادهای بینالمللی برای تحقق صلح و ثبات شده است.
رئیسجمهور گفت که ما با یک بحران تفاهم و همکاری مواجه هستیم که منتج به اتخاذ راههای حل باخت-باخت به جای راههای حل برد-برد میشود.
آقای غنی بر ایجاد چارچوب جهت دستیابی به ثبات سیاسی، ایجاد یک مکانیزم همکاری دولت با دولت میان کشورهای همسایهای که در آنها انگیزه شاملشدن در جنگهای نیابتی و ایجاد قلمروهای نفوذ عوامل جنگ و منازعه وجوددارد، تأکید کرد.
رئیسجمهوری تصریحداشت که باید از نمونه های موفق همکاری منطقه یی از طریق توافق روی تقویت ظرفیت سازمان همکاری های اسلامی استفاده شود. وی سازمان مذکور را بستری برای بحث روی چالشهای جمعی و میکانیزم صلحسازی بین کشورهای عضو عنوان کرد.
او خاطرنشان کرد که باید برای تشریح اسلام به عنوان یک تمدن و فرهنگ عظیم برای نسلهای جوان مسلمان، تصویر کلی ارائه شود و نیاز به گفتگوی تمدن اسلامی با دیگر تمدنها است.
رئیسجمهور افزود که ما در یک برهۀ تاریخی زندگی می کنیم که مملو از خطر و فرصت است و رهبری و مدیریت درست در چنین شرایطی میتواند باعث ایجاد تغییرات مثبت شود.
آقای غنی همچنین از رئیسجمهور ترکیه به خاطر ابتکار برگزاری نشست سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی و نیز از سکرتریت سازمان مذکور به خاطر ترتیب و تنظیم این نشست قدردانی کرد.