صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مهاجرین: در ۵ ماه نخست سال ۲۰۱۸ بیش از صد هزار تن بیجا شده اند

وزارت مهاجرین: در ۵ ماه نخست سال ۲۰۱۸ بیش از صد هزار تن بیجا شده اند

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که در پنج ماه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی بیش از یک صد هزار تن در کشور از خانه های شان بیجا شده اند.
یافته های وزارت مهاجرین نشان میدهد که کندز، بغلان، فاریاب، سرپل، ننگرهار، هلمند و فراه بیشترین رقم بیجا شدگان داخلی را بخاطر تداوم جنگ و درگیری، دارد.
به گزارش آریانانیوز، مهر خدا صبار، رییس بیجا شدگان وزارت مهاجرین گفت: "عوامل بیجا شدگی بیشتر نا امنی بوده و نا امنی سبب شده که مردم خانه های شانرا ترک کنند و میزان بی جا شدگی دو تا سه درصد جمعیت افغانستان میشود که امسال بی جا شده اند."
در همین حال شماری از خانواده های که به اثر نبرد ها بی جا شده اند وضعیت شانرا فاجعه بار عنوان میکنند.هرات، یکی از شهر های بزرگ کشور بیشترین آواره گان داخلی را در خود جا داده است. این بی جا شدگان از بی توجهی دولت به زندگی شان انتقاد میکنند و میگویند در کنار بی توجهی دولت فقر و بیکاری، ادامه زندگی را برای آنان سخت تر ساخته است. افغانستان یکی از کشور هایست که بیشترین رقم پناهندگی را دارد. امروزه در کنار بیش از یک میلیون بی جا شده نزدیک به ۵ میلیون افغان دیگر در کشور های دیگر مهاجر اند.