صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هند ملی بس‌های افغانستان را ترمیم می‌کند

هند ملی بس‌های افغانستان را ترمیم می‌کند

مسئولات وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگوید قراردادی به ارزش 2.8 میلیون دالر برای ترمیم ملی بسهای کشور با هند امضا کرده است.
حکمت الله قوانچ، سخنگوی وزارت ترانسپورت روز چهارشنبه 2 جوزا در یک نشست خبری در کابل گفت که ۳۵۰ ملیبس در تصدیهای ملیبس در کابل است که نیاز به ترمیم دارد.
آقای قوانچ اضافه کرد که پیش از این کشور هندوستان وعده کمک برای تهیه پرزهجات و ترمیم این ملیبسها را به افغانستان داده بود.
به گفتهی او، در همین حال ۸ کانتینر از مجموع ۱۶ کانتینر وسایل و پرزهجات ملی بس از هندوستان از طریق بندر چابهار به کابل رسیده است.
گفتنی است که اکثر ملیبسهای که در شهر کابل فعالیت میکند، ساخت هند و یا پاکستان است که به دلیل نگهداری نامناسب، تخریب شده است که اکنون این شهر حدود 5 میلیونی با مشکل حمل و نقل مواجه است.
شیر احمد قاسمی، شهروند کابلی میگوید که اکثر مسیرهای پر تردد شهر کابل با کمبود ملیبس مواجه است که شهروندان را با مشکل مواجه کرده است. آقای قاسمی اضافه کرد که از سوی دیگر، کمبود ملیبس باعث شده که ملیبسهایی که در مسیر فعالیت می‌‌کنند، "بینهایت" مسافر جابهجا کنند باعث بروز مشکل و گاهی سرقت اشیا نیز میشود. این شهروند کابلی میگوید: دولت اگر میخواهد مشکل مردم و آلودگی محیط زیست را حل کند، باید زمینه استفاده از وسایط عمومی را مهیا کند تا راه بندان و آلودگی هوا کاهش یابد.
حکمت الله قوانچ اما میگوید که با ترمیم 350 عراده ملیبس و وارد کردن آن به سیستم ترانسپورتی شهری کابل، تا حدود زیادی مشکل انتقال مسافران پایتخت کم خواهد شد.
اما مسیر جادهی "شهید مزاری تا سینمای پامیر" یکی از پر ترددترین مسیرهای شهر کابل است که در این مسیر هیچ ملیبسی وجود ندارد و تمامی مسافران توسط موترهای شخصی مینیبوس و کاستر انتقال داده میشوند.به گفتهی شهروندان، این مسیر برخلاف اینکه دولتی نیست، از نظم بهتری نسبت به ملیبسهای دولتی برخوردار است و کرایه آن همواره ثابت است. آنان میگویند که ملیبسهای دولتی کرایهشان مشخص نیست و هر مقدار توان داشتند از مسافر میگیرند.
ساخت 8 ترمینال در کشور
وزارت ترانسپورت در نظر دارد که در هشت زون کشور، 8 ترمینال ترانسپورتی/حمل و نقل را برای عرضه خدمات ترانسپورتی بسازد.
حکمت الله قوانچ گفت که برای ساخت این هشت ترمینال، 8 تا 15 هزار جریب زمین در نظر گرفته شده است که بعد از شناسایی ساحههای مورد نظر، کار ساخت این ترمینالها آغاز خواهد شد.
آقای قوانچ هچنین افزود که ساحات مورد نظر برای ساخت ترمینال در چهار دورازه کابل مشخص شده و قرار است کار ساخت آن آغاز خواهد شد.
سخنگوی وزارت ترانسپورت تصریح کرد که با ساخت ترمینالهای جدید ترانسپورتی در کشور، تسهیلات لازم برای عرضهی خدمات ترانسپورتی شرکتهای ترانسپورتی ایجاد میشود و عواید ترانسپورتی به گونه درست جمع آوری خواهد شد.
هیچ یک از ولایتهای کشور ترمینال معیاری برای حمل و نقل مسافر و یا کالا را ندارد و اکثر ترمینالهایی که وجود دارد، شخصی است و در یک سرای موقعیت دارد.
او گفت: "با ساخت تیر پارکها براساس کنوانسیون حمل و نقل بین المللی جادهای (TIR )، تسهیلات لازم در زمینه انتقال  اموال صادراتی کشورهای عضو (TIR ) که افغانستان نیز عضو آن است، فراهم میشود." آقای قوانچ در قسمتی دیگر از سخنان خود از قانون جدید ترانسپورت خبر داد و گفت این قانون زمینه برای سرمایه گذاریها در بخش ترانسپورت فراهم میشود، عواید ترانسپورتی به گونه الکترونیکی جمع آوری خواهد شد، جلو فساد اداری گرفته و شفافیت لازم تضمین میشود.