صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

واکنش افغانستان به سلب خودمختاری مناطق قبیله‌ای پاکستان

 واکنش افغانستان به سلب خودمختاری مناطق قبیله‌ای پاکستان

در پی تصمیم پارلمان پاکستان مبنی به ادغام مناطق قبیلهای با ایالت خیبر پختونخواه این کشور، وزارت سرحدات و قبایل میگوید که درباره این طرح باید با افغانستان نیز مشورت میشد.
پارلمان پاکستان روز پنجشنبه ۲ می با اکثریت آراء طرح ادغام مناطق قبیلهای کشور را با ایالت خیبر پختونخواه تصویب کرد.
غفور لیوال،مشاور رئیس جمهو در امور اقوام و قبایل، به بیبیسی گفته که "سلب خودمختاری مناطق قبیلهای باید به رضایت مردم این مناطق و همچنین، مشورت با دولت افغانستان انجام میشد. "
او با اشاره به پیمان تاریخی راولپندی که میان افغانستان و هند بریتانیایی پس از جنگ سوم افغان-انگلیس امضا شد، گفت: "براساس این توافقنامه، هر نوع تغییر در وضعیت مردم مناطق قبیلهای مشروط به نظر افغانستان است".
آقای لیوال اذعان میکند که سیستم کنونی این "مناطق فرسوده و قدیمی است و نمیتواند شرایط زندگی مدنی را فراهم کند".
مناطق قبیلهای، در شمال پاکستان و هممرز با افغانستان، دهههای طولانی است که به شکل خودمختار اداره میشوند و نظام قضایی و سیاسی خود را دارند که منطبق بر سنتهای این منطقه است. شاهد خاقان عباسی، نخست وزیر پاکستان، از این تصمیم پارلمان استقبال کرد و گفت که "این طرح سیستم ۱۵۰ ساله مناطق قبیلهای را تغییر میدهد".
با اصلاحاتی که دولت پاکستان قصد دارد در مناطق قبیلهای انجام دهد مردم مناطق قبیلهای در انتخابات سراسری شرکت خواهند کرد و این مناطق بخشی از ایالت خیبر پختونخواه می شوند و مطابق قوانین پاکستان اداره خواهند شد.
تصور میشود که با این تغییرات کار دولت پاکستان در مبارزه با شبهنظامیان و گروههای قاچاق مواد مخدر تسهیل شود.