صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امروز روند ثبت‌نام نامزدان آغاز می‌شود

 امروز روند ثبت‌نام نامزدان آغاز می‌شود

بر اساس تقسیم اوقات کمیسیون مستقل انتخابات، روند ثبتنام نامزدان مجلس و شوراهای ولسوالی امروز شنبه 5 جوزا در سراسر کشور آغاز میشود.
کمیسیون مستقل انتخابات بیش از یک ماه پیش (2 ثور) گفته بود که روند ثبت نام نامزدان مجلس و شوراهای ولسوالی 5 جوزا آغاز و تا 22 جوزا ادامه خواهد یافت.
بر اساس این تقویم، نامزدان، 17 روز وقت دارند که خودشان را ثبت نام کنند.
کمیسیون لایحهای را طرح کرده که نامزدان مجلس بر اساس آن باید یک هزار قطعه تذکره و 30 هزار افغانی و نامزدان شوراهای ولسوالی 200 قطعه تذکره و 10 هزار افغانی را به کمیسیون بدهند.
در لایحه ذکر شده که اگر نامزد مجلس قادر به جمع آوری یک هزار تذکره و نامزد شوراهای ولسوالی 200 تذکره –بدون تکرار- نشود، از فهرست نامزدان حذف خواهند شد.
کمیسیون مستقل انتخابات فهرست نهایی نامزدان را 12 اسد مشخص خواهد کرد.
طی روزهای گذشته شایعات و خبرهای تایید نشدهای در شبکههای اجتماعی و شماری از رسانههای منتشر شده بود که شماری از نامزدان برای جمعآوری تذکره پول پرداخت کردهاند.
این احتمال نیز مطرح شده است که یک فرد ممکن است تذکره خود را به چندین نامزد بدهد تا تذکرههای مورد نظر نامزد تکمیل شود. کمیسیون در پی این شایعات گفته بود که اگر نامزدی بیش از 30 درصد تذکرههایش مشابه باشد، از فهرست نامزدان حذف خواهد شد. حضور کمرنگ شهروندان در روند ثبت نام رای دهندگان و تذکره نداشتن شمار زیادی از زنان، از مواردی است که نامزدان را با مشکل جمعآوری تذکره مواجه کرده است.
کمیسیون انتخابات در پی این چالش، 20 ثور اعلام کرد: "برای اینکه افراد واجد شرایط رأیدهی بتوانند از حق رأیدهی خویش استفاده کنند، پروسهی ثبت نام رأیدهندگان را در مراکز ولایات برای مدت یک ماه دیگر یعنی الی تاریخ ۲۲ جوزا ۱۳۹۷ تمدید کرده است." پیش از این، روند ثبتنام رایدهندگان در مرکز ولایتها تا 23 ثور بود.
بر اساس آخرین گزارش کمیسیون مستقل انتخابات، حدود دو و نیم میلیون تن در روند ثبت نام رای دهندگان شرکت کردهاند که این میزان اگر افزایش چشمگیری نیابد، مشروعیت انتخابات را زیر سوال خواهد برد.
در انتخابات گذشته بیش از 7 میلیون تن در انتخابات شرکت کرده بودند و اکنون دولت انتظار دارد که 7 میلیون در انتخابات آینده شرکت کنند.
از سوی دیگر آمار دقیق واجدین شرایط رایدهی روشن نیست، اما برآوردهای غیررسمی شمار واجدین شرایط رایدهی را بین ۱۰ تا ۱۳ میلیون نفر گفتهاند.
چالش فراروی ثبت نام رای دهندگان
کمیسیون مستقل انتخابات در 25 حمل با آغاز روند ثبت نام، اعلام کرده بود که افرادی میتوانند در انتخابات شرکت کنند که روی تذکرههای کاغذیشان استیکر نصب شده باشد.
اما کمیسیون بعد از گذشت یک ماه، اعلام کرد که در پی نگرانیهای مردم از چسپاندن استیکر/برچسپ بر روی تذکرههای اصلی؛ تصمیم گرفته که بعد از این، استیکرها را روی کاپی تذکره بچسپاند.
این اقدام کمیسیون نیز با مخالفتهای جدی مواجه شد و بعد از گذشت یک هفته دوباره این تصمیم لغو شد روند ثبت نام به روال قبلی برگشت.
با این وجود هنوز شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی به انتخابات پیش رو به دیدهی شک مینگرند و میگویند که امکان تقلب گسترده وجود دارد.
کمیسیون انتخابات اما میگوید که از راههای مختلف تلاش میکند که "اعتماد از دست رفته" کمیسیون دوباره به دست آید تا مردم به انتخابات باورمند شوند.
بر اساس تقویم انتخابات، قرار است انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی کشور در تاریخ ۲۸ میزان سال جاری برگزار و نتیجهی انتخابات مجلس 29 قوس و نتیجه انتخابات شوراهای ولسوالی 4 دلو اعلام شود.