صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزار نشدن نشست عمومی مجلس به دلیل عدم حضور نمایندگان و نبود آجندا

 برگزار نشدن نشست عمومی مجلس به دلیل عدم حضور نمایندگان و نبود آجندا

نشست عمومی مجلس نمایندگان به دلیل نبود آجندا و غیر حاضری نمایندگان برگزار نشد.
مجلس نمایندگان براساس اصول وظایف داخلی خود، روزهای شنبه، دوشنبه و چهار شنبه، نشست عمومی برگزار میکند که بسیاری از تصامیم مهم در این نشستها گرفته میشود.
اما، نشست عمومی دیروز دوشنبه (21 جوزا) مجلس نمایندگان به دلیل نداشتن آجندا برگزار نشد و به همین خاطر تعداد انگشت شمار نمایندگان در مجلس حضور یافته بودند.
به گزارش جمهور، عدم برگزاری نشست عمومی مجلس با واکنشهای تند برخی نمایندگان روبرو شد.
رمضان بشردوست یک عضو مجلس گفت که رهبران حکومت وحدت ملی و اعضای شورای ملی همواره در فکر زد و بندهای سیاسی و شخصی شان بوده و به فکر مردم نیستند؛ بناً خدمت هم برای آنان معنا ندارد.
آقای بشر دوشت افزود: "رهبران حکومت و به خصوص اعضای مجلس نمایندگان و سناتوران به اندازه سر سوزن به فکر جان و مال مردم نیستند و احساس مسئولیت نمی کنند."
به گفته او، نماینده مردم باید در برابر مردم مسئول باشد؛ اما اکثر آنان در 12 سال گذشته، مشغول ساخت شرکت، انجو، تقرری نزدیکان شان در پستهای بلند دولتی بوده اند.
اما؛ غلام فاروق مجروح عضو دیگر مجلس نیز گفت: "شماری از همکاران ما برای ثبت نام در انتخابات به ولایات سفر کرده اند و به نسبت تکمیل نشدن نصاب مجلس، کمیته رءسا امروز را کار در کمیسیونها اعلام کرده است."
ذکریا سودا دیگر عضو مجلس هم می گوید که برگزار نشدن نشست عمومی مجلس نمایندگان بیانگر ضعف مدیریت رئیس مجلس است که نتوانسته در این مدت هیأت اداری و کمیته رؤسا ر ا به گونه درست مدیریت کرده و آجندا ترتیب کند. آقای سودا افزود، کم کاری در کمیسیونهای مجلس و نداشتن مدیریت آجندا سازی از سوی کمیته رؤسا، نمایندگان مجلس را با بی سرنوشتی مواجه کرده است.
همچنین، نمایندگان منتقد مجلس از عدم حضور نمایندگان در نشستهای اخیر مجلس انتقاد کرده و میگویند که اکثر نمایندگان برخلاف قانون از همین اکنون مصروف کمپاینهای انتخاباتی شده اند.
رمضان بشردوست گفت که نشستهای مجلس  در حال حاضر به دلیل مصروف بودن نمایندگان در کمپاینهای انتخاباتی هم برگزار نمیشود.
آقای بشردوست افزود که مجلس نمایندگان باید در زمان کمپاینهای انتخاباتی تعطیل و معاشات نمایندگان به افراد نیازمند کمک شود.
ذکریا سودا هم گفت، کارزار ثبت نام کاندیدان انتخابات پارلمانی و شورایهای ولسوالی داغ شده و اکثر نمایندگان برای ثبت نام به ولایات رفته است.
این در حالی است که غیر حاضری دوامدار نمایندگان یکی از دلایلی است که همواره نشستهای مجلس را به چالش کشیده است.