صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت صحت برنامه محو بیماری هیپاتیت را آغاز کرد

وزارت صحت برنامه محو بیماری هیپاتیت را آغاز کرد

وزارت صحت عامه کشور برنامه محو و وقایه بیماری هیپاتیت "بی" و "سی" را در شش زون کشور آغاز کرد.
فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور روز سهشنبه 22 جوزا هنگام افتتاح این برنامه به رسانهها گفت که در این برنامه قرار است برای 20 هزار بیمار هیپاتیت دارو و امکانات فراهم شود و تلاش میشود که این بیماری تا سال 2030 میلادی محو شود.
آقای فیروز اضافه کرد که در مرحله اول این برنامه، معتادان تزریقی، مردان و زنان پرخطر، افراد مبتلا به ایدز و کسانی که در زندان هستند، از خدمات وزارت مستفید میشوند.
به گفتهی وزیر صحت عامه، حدود 3500 تن که مبتلا به انواع بیماری هیپاتیت بودهاند برای درمان مراجعه کردهاند. اما این آمار بیش از این است. او گفت امکان دارد بسیاری باشند که نخواهند بیماریشان برملا شود و یا اینکه به مراکز درمانی مراجعه نکردهاند.
بیماری هیپاتیت یک بیماری میکروبی و دارای نوع (B ) و (C ) است که نوع بی آن قابل درمان نیست اما نوع سی را می شود درمان کرد. این بیماری از طریق خون به شخص دیگر منتقل میشود.
آقای فیروز میگوید که درمان بیماری هیپاتیت سی بسیار پرهزینه است که تنها تشخیص آن حدود 8 هزار افغانی هزینه دارد. او به روزنامهی افغانستانما گفت که اکثر شهروندان کشور که زیر خط فقر هستند یا اینکه معتادان که اکثرشان مبتلا به این بیماری هستند، قادر به پرداخت این هزینه نیست.
وزیر صحت عامه اضافه کرد که در نظر است که بعد از شناسایی توسط آگاهی دهی، از شیوع این بیماری جلوگیری شود تا اینکه به صورت کامل محو شود.
وزارت صحت عامه برای کنترل این بیماری علاوه بر آگاهیدهی، تصمیم دارد برای معتادان تزریقی، سرنج رایگان توزیع کند تا استفاده مجدد سرنج بیماری انتقال نکند.
همچنین وزارت صحت عامه در نظر دارد که با واکسین نیز شماری دیگر را وقایه کند. هزینه این برنامه از بودجه وزارت پرداخت میشود.
بر اساس آمارهای وزارت صحت عامه، بروز انتان بیماری هیپاتیت نوع سی، در بین معتادانی که واکسین نشدهاند بین 10 تا 30 درصد بالاتر است.
همچنین آمارهای وزارت صحت از ده مرکز آزمایش خون داوطلبانه نشان میدهد که شیوع هیپاتیت نوع بی، 5 درصد و هیپاتیت نوع سی، 2.3 درصد در کشور است.
وزارت صحت عامه میگوید که افرادی که به بیماری ایدز مبتلا باشند، بیشتر در معرض خطر هیپاتیت نوع بی قرار دارند که باید مورد آزمایش و وقایه قرار گیرند.
نقیب الله همدرد، مسئول برنامهی ملی کنترل بیماری ایدز، در این نشست گفت که بر اساس تحقیقات، سالانه این بیماری در حال افزایش است.
او آمار دقیقی از تعداد مبتلایان ارائه نکرد اما گفت که بخش عمده از دلیل افزایش بیماران هیپاتیت در کشور، برگشت مهاجران مصاب به این بیماری به کشور است.
مطالعات جهانی اما نشان میدهد که بیماری هیپاتیت، هفتمین بیماری کشنده جهان است که سالانه 1.4 میلیون تن در سراسر جهان بر اثر این بیماری جان میدهند.