صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور کميته اى را برای تشخيص و تعيين اعضاى کميسيون حقوق بشر موظف کرد

 رئیس جمهور کميته اى را برای تشخيص و تعيين اعضاى کميسيون حقوق بشر موظف کرد

رئيس جمهور، در مورد تشخيص و تعيين اعضاى کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، کميته اى را به رهبرى قاضى القضات موظف کرد.
در مادۀ اول اين حکم  آمده است که جهت تسهیل روند تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طریق پروسه شفاف و فراگیر، گروه کاری با عضویت ۷ نفر متشکل از نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و نهادی مدافع حقوق بشر تشکیل گردد.
در بند دوم اين ماده تصريح شده است که گروه کارى، لیست مکمل متقاضیان را به يک کمیته ارسال نموه و از طریق رسانه ها نشر نماید.
در مادۀ دوم اين حکم آمده است که به منظور رعایت اصل کثرت گرایی، ليست متقاضان علاوه بر رعایت اسناد تقنینی مربوطه با در نظر داشت ترکیب قومی، جنسيتی، زبانی و نیز فعال بودن متقاضیان در عرصه حقوق بشر ترتیب گردد. همچنان در مادۀ سوم اين حکم، قاضى القضات به حيث رئيس کميته، لوى څارنوال و رئيس کميسيون مستقل حقوق بشر به حيث عضو تعيين شده اند.
در مادۀ چهارم اين حکم گفته شده است که کمیته از میان متقاضیان پیشنهاد شده، توسط گروه کاری ۲۷ تن را با جدول نقاط قوت و ضعف پیشنهاد نموده و جهت تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به رئیس جمهور ارسال گردد.
در مادۀ ديگر اين حکم آمده است که رئیس جمهور، از میان ۲۷ نفر متقاضی واجد شرایط پیشنهاد شده، به تعداد ۹ تن را که حداقل ۴ تن ایشان زن و دو ثلث مجموع آن از زمره حقوقدانان باشد، به صفت اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس فرمان تعیین می نماید.
در مادۀ اخير اين حکم بيان شده است که اين حکم، قبل از ختم دوره کارى اعضاى برحال کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، مرعی الاجراء بوده و با صدور آن حکم شماره ۴۱۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ ملغی می گردد.