صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

استراتژی جدید برای مبارزه علیه مواد مخدر طرح و تدوین می‌شود

استراتژی جدید برای مبارزه علیه مواد مخدر طرح و تدوین می‌شود

هم زمان با پایان زمان اجرای استراتژی چهار ساله مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میخواهد استراتژی جدید را در همکاری با نهادهای داخلی و خارجی تدوین کند.
جاوید احمد قایم معین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید، کشت، تولید و استفاده از مواد مخدر به یک معضل بزرگ ملی و بینالمللی مبدل شدهاست.
آقای قایم میگوید، با توجه به افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر، نیاز است تا استراتژی جدید با توجه به شرایط و امکانات داخلی افغانستان ساخته شود.
وی گفت: "وقتی یک مشکل به اندازه بزرگ میشود که مسایل امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در آن دخیل است، بناءً شما یک استراتژی بزرگتری را که پاسخگوی این سه مشکل باشد، ضرورت دارید. استراتژی ما باید درازمدت باشد، برای آن پول داشته باشیم و از لحاظ سیاسی هم مورد حمایت قرار گیرد. استراتژی باید با شرایط منطقه و ساحه قابل تطبیق باشد و دلایلی که سبب کشت شده در نظر گرفته شود و به گونه دوامدار در کنار دهقان باشیم، چون دهقان فقیر است و باید برای بیرون شدن از این وضعیت با دهقان کمک شود."
بهگفته معین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، سطح همکاری کشورهای منطقه در مبارزه علیه مواد مخدر خیلی نا چیز است، از همین رو نیاز است تا در کنار تلاشهای داخلی، یک استراتژی منطقوی نیز به وجود آید. وزارت مبارزه علیه مواد میگوید، برای مبارزه مؤثر با مواد مخدر، کشورهای منطقه بیشتر دخیل ساخته شوند و حمایتهای مالی و سیاسی از وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بیشتر شود.آگاهان دلیل عدم کارایی استراتژیهای قبلی مبارزه علیه مواد مخدر جهت کاهش سطح کشت و تولید آن را، در نظر نگرفتن واقعیتها و شرایط داخلی میدانند.
به گزارش رادیو آزادی، محمد ظفر معین پیشین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید، در گذشتهها در بسا موارد استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر که از سوی خارجیها تدوین میشد، با قوانین داخلی مطابقت نداشت، از همین رو نتیجه نیز ندادهاست.
وی افزود: "در قوانین ما با استراتژی اختلافات زیاد موجود بود. قانون ما میگفت که تریاک را از بین ببر، اما استراتژی میگفت که در جایی باید از بین برده شود که در آنجا برنامه معیشت بدیل موجود باشد، در اینجا قانون را تطبیق میکنید یا استراتیژی را؟ تقابل اسناد تقنینی داخل افغانستان با استراتژی به حدی زیاد است که نیازمند یک بحث دقیق و تخنیکی است."
این در حالیاست که تازه ترین سروی اقتصادی-اجتماعی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC ) نشان میدهد که در سال ۲۰۱۷ میلادی در مجموع ۹۰۰۰ تُن مواد مخدر در افغانستان تولید شده بود.
بر اساس تخمین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، در سال جاری نیز ۱۱ درصد در شمار دهاقینی که در زمینهای شان کوکنار کشت میکنند، افزایش به وجود آمدهاست.