صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون تفتیش مجلس، سـرپرست شاروالی کابل را به سارنوالی معرفی می‌کند

کمیسیون تفتیش مجلس، سـرپرست شاروالی  کابل را به سارنوالی  معرفی می‌کند

کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نمایندگان، عبدالله حبیبزی، سرپرست شاروالی کابل را به اتهام فساد و عدم پاسخگویی به لوی سارنوالی معرفی میکند.
عبدالحفیظ منصور رئیس کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نمایندگان روز چهارشنبه 20 سرطان در یک نشست خبری گفت که این کمیسیون فیصله کرده است که عبدالله حبیبزی سرپرست شاروالی کابل را به اتهام فساد و عدم پاسخگویی به سارنوالی معرفی کند.
آقای منصور افزود که از آغاز سال ١٣٩٧، برخی از شهروندان حوزه سیزدهم شهر کابل (دشت برچی) به صورت متواتر به کمیسیون مراجعه و ادعا کردهاند که سرپرست شاروالی کابل ماستر پلان سرک 20 متره عرفانی را در بدل پول تغییر داده است.
به گفتهی آقای منصور، شهروندان برچی مدعی هستند که سرکی که قرار است شاروالی در این منطقه بسازد، خلاف ماستر پلان است و با این خلاف ورزی نزدیک به 210 باب خانه مسکونی ویران میشود.
بر اساس ماسترپلان جدید شهر کابل، شاروالی کابل پنج سرک حلقوی را مدنظر گرفته بود تا جادهی عمومی شهید مزاری را به جادهی کمپنی وصل کند. یکی از این پنج سرک، سرکی است که از "گولایی مهتابقلعه" تا "دیوانبیگی" با عرض ۴۰ متر در نظر گرفته شده است. این طرح حدود 4 سال پیش به این سو، روی دست گرفته شده است.
براساس آمار‌‎های رسمی شاروالی کابل، ۱۸۰ خانهی مسکونی در مسیر این سرک قرار دارد که در این میان خانههای مخروبه و زمینهای سفید نیز موجود است.
شاروالی کابل در عوض این خانهها، در پروژهی "پدوله"، در پشت باغ چهلستون، زمین در نظر گرفته است و از کسانیکه خانههایشان در مسیر این سرک قرار دارد، خواسته است تا برای استملاک زمینشان به شاروالی کابل مراجعه کنند.
شهروندان ناحیه سیزدهم شهر کابل (دشت برچی) اما به کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس گفتهاند که شاروالی کابل حاضر به استملاک کردن زمینهایشان نیست.
رئیس کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس گفت که اکنون سرپرست شاروالی کابل با سه تخطی -تغییر ماستر پلان در بدل گرفتن پول، استملاک نکردن جایداد و پاسخگو نبودن به مجلس و مردم- مواجه شده است.
آقای منصور افزود که "روز گذشته در جلسه کمیسیون تفتیش مرکزی، شهردار به عنوان یک شخص فاسد و قانون شکن شناخته شد و به خاطر این تخلفات و اعمال غیرقانونی، فردا رسماً توسط کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون، به دادستانی معرفی میشود."
مسئولان شاروالی کابل به تماسهای روزنامهی افغانستانما پاسخ نداد. پیش از این، سرپرست شاروالی کابل نیز مورد اتهامهای قرار گرفته بود اما او اتهامهای وارده را توطیه خوانده بود.
در آخرین مورد چند رسانهی داخلی گزارشی از فساد گسترده او مبنی بر اینکه تمامی پروژههایش را به شرکت EPRSO   که متعلق به خودش است، واگذار کرده است.
علاوه بر این، او متهم به سوء استفاده از صلاحیتهای وظیفهای و استخدام آشنایانش با معاشهای بالا در شاروالی کابل شده بود. سرپرست شاروالی کابل اما این اتهامها را توطیه علیه خود عنوان کرده بود.
پایمال شدن قانون اساسی
بر اساس ماده 141 قانون اساسی، شاروالها و اعضای مجالس شاروالی، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب میشوند اما تاکنون با گذشته بیش از یک دهه از تدوین و تصویب قانون اساسی، شاروالها توسط رئیس جمهوری انتصاب میشود.
رمضان بشردوست، نماینده کابل در مجلس میگوید که زمانی که قانون اساسی پایمال میشود، نقص چند طرح و لایحه برای مقامها بسیار آسان است.
آقای بشردوست با اشاره به این موضوع، افزود که زمانی که فردی غیر قانونی بر مسندی بشیند، اقدامهای غیر قانونی نیز میکند. او گفت که نه تنها در سرک 20 متره عرفانی دشت برچی، بلکه پروژههای زیادی در این مدت توسط شاروالان خراب شده است. او علاوه کرد، امیدوارم که نمایندگان مجلس نیز بدون چشم داشتی، به دنبال تطبیق و پاسداری از قانون باشند.
از سوی دیگر بر اساس قانون، هیچ نهاد دولتی نباید بیش از دو ماه توسط سرپرست هدایت شود، اما شاروالی کابل بیشتر از یک سال است که توسط سرپرست اداره میشود.