صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رییس جمهور دستور کمک بیشتر به آسیب دیدگان پنجشیر را داد

رییس جمهور دستور کمک بیشتر به آسیب دیدگان پنجشیر را داد

رئیس جمهور غنی در سفر به ولایت پنجشیر دستور داده که به آُسیب دیدگان لغزش زمین و سیلاب در این ولایت، کمک بیشتر شود.
بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی قبل از ظهر دیروز، یکشنبه 24 سرطان، به ولایت پنجشیر سفر کرد و مناطقی را که در اثر حادثۀ طبیعی اخیر در آن ولایت آسیب دیده بود، از طریق هوا مشاهده و به منظور کمک های بیشتر به آسیب دیدگان، هدایات لازم را صادر کرد.
در خبرنامه آمده که رئیس جمهور در حالیکه از سوی شماری از مسئولین ملکی و نظامی همراهی می گردید، پس از بازدید ساحات آسیب دیده، با مسئولین محلی و مردم ولایت پنجشیر در مقر آن ولایت دیدار کرد.
رئیس جمهور غنی پس از شنیدن صحبت های مسئولین محلی ولایت بامیان، یکبار دیگر با خانواده های آسیب دیده و مردم ولایت پنجشیر ابراز همدردی کرد و گفت که مدیریت والی و سایر مسئولین محلی و سهمگیری مردم نسبت به این حادثۀ طبیعی، احساس همیشگی مردم را به نمایش گذاشت.
رئیس جمهور گفت که کمک ها به محل رسیده و این بسنده نمی باشد. وی به وزارت شهرسازی و مسکن هدایت داد تا یک محل مناسب را برای اعمار منازل رهایشی به آسیب دیدگان آماده کند و حکومت در قسمت اعمار آن همکاری می کند.
رئیس جمهور غنی، همچنان به وزارت مذکور هدایت داد تا به منظور بازسازی دکان هايی که در این حادثه ویران شده اند، نقشۀ یک بازار مناسب را ترتیب تا حکومت در قسمت اعمار آن اقدام کند.
رئیس جمهور کشور به وزارت های زراعت و انکشاف دهات دستور داد که بخاطر بازسازی جوی های تخریب شده، روی یک سیستم آبیاری و اعمار جوی ها کار کند و همچنان وزارت انکشاف دهات حصۀ اول پنجشیر را در اولویت برنامۀ میثاق شهروندی قرار دهد و در زمینۀ رسیدگی به ابعاد دیگر حادثه مانند قطع برق و تخریب راه ها، بعد از بررسی ها اقدام شود.
موصوف خاطرنشان کرد که روی یک مدل برای دریای پنجشیر کار صورت گیرد تا جلو حوادث گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه ابعاد این حادثه وسیع است و در زمینۀ فراهم آوری امکانات از هیچگونه تلاش دریغ نخواهد شد، افزود که روی ایجاد سیستم مدیریت سیلاب ها و مدیریت آب و بندهای پنجشیر، کارهای بیشتری صورت خواهد گرفت.
محمد اشرف غنی، به ندیمه سحر رئیس ادارۀ تعلمیات تخنیکی و مسلکی، هدایت داد تا نهادهای آموزشی صنعتی و حرفوی را که باعث کاریابی در این ولایت گردد، ایجاد نماید. همچنان وی به مسئولین مربوطه هدایت داد تا روی انکشاف ولایت پنجشیر در همکاری با والی آن ولایت، کار نمایند.