صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه تعیین شد

همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه تعیین شد

محمد همایون قیومی، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها به عنوان سرپرست وزارت مالیه کشور تعیین شد.
آقای قیومی دیروز، سه شنبه 26 سرطان، توسط رئیس جمهور غنی و سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، با حضور شمار دیگری از مقامات حکومت، به کارمندان وزارت مالیه معرفی شد.
بر اساس حکم رئیس جمهور غنی، آقای قیومی با حفظ وظیفه مشاوریت ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها، به عنوان سرپرست وزارت مالیه نیز تعیین شده است.
رئیس جمهور غنی هنگام معرفی آقای قیومی، از او به عنوان شخص"متعهد، متخصص و با ابتکار" یاد کرد و گفت که آقای قیومی در "سیستم سازی" مهارت و تخصص لازم را دارد و با همکاری کارمندان وزارت مالیه، تغییرات گسترده در این وزارت خواهد آورد. آقای غنی همچنین بر "سرمایهگذاری مؤثر" و مبارزه جدی با فساد در وزارت امور مالیه کشور تاکید کرد.
همایون قیومی، در مراسم معرفی اش گفت که مبارزه با فساد در وزارت مالیه را ادامه خواهد داد و برنامههای تازه جهت بهبود وضعیت اداری این وزارت، روی دست می گیرد.
او گفت که هنوز مشکلات در سیستم جمعآوری عواید و گمرکات کشور وجود دارد و بهمنظور تأثیرگذاری، همه سیستمها به شمول مستوفیتها بررسی همهجانبه میگردد و تغییرات اساسی دراین بخشها رونما خواهد شد.
آقای قیومی افزود که تلاش میشود تا بودجه ملی از عواید داخلی تأمین شود و اقدامات اساسی تا سال۲۰۲۴ دراین خصوص انجام خواهد شد. وی بر مبارزه و محو فساد تأکید کرد و گفت که دست مافیا و زورمندان را از دستبرد به منابع ملی قطع خواهم کرد.
اکلیل حکیمی وزیر پیشین امور مالیه، چندی قبل به دلیل رسیدگی به امور خانوادگی از سمت وزارت مالیه استعفا داد. او یک روز بعد از استعفایش به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور در امور بینالمللی مقرر شد.