صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

از خطر بی آبی در هرات و کابل هشدار داده شد

از خطر بی آبی در هرات و کابل هشدار داده شد

  مسئولان ادارۀ آبرسانی و کاناليزاسیون شهری هشدار دادند که اگر از استفاده بی رویه آب های زیرزمینی جلوگیری نشود، تا چند سال آینده باشندگان هرات و کابل، با کمبود و یا حتى نبود آب شیرین رو به رو خواهند شد.
حمیدالله یلانی رئیس عمومی آبرسانی شهری و کاناليزاسیون شهری کشور که دیروز برای شرکت در نشست رؤسای آبرسانی ٦ زون کشور به هرات رفته بود، گفت که کابل و هرات به تهدید کم آبی روبرو است.
او هشدارداد که اگر آبهای زیرزمینی هرات و کابل درست مدیریت نشود و از استفاده های غیر اصولی و بی رویه جلوگیری نگردد، تا چند سال آینده، مردم این ولایت ها به کمبود آب و حتى به نبود آب آشامیدنی روبرو خواهند شد.
او بیان داشت که اکنون از آبهای زیرزمینی هرات به گونۀ غیر معیاری در آبیاری باغها و اشجار صورت میگیرد؛ درحالیکه کمبود آب، زنده گی مردم را تهدید می کند.
وی افزود: "من میخواهم برای شهروندان هرات به عنوان کسیکه مسئولیت دارد بگویم، شهر هرات دومین تهدید کم آبی و حتى بی آبی پس از کابل برای مردم خود دارد؛ دومین تهدید پس از کابل، هرات است و اگر از آب بی رویه و همینطور ظالمانه استفاده شود، آینده بسیار بدی انتظار هرات را دارد که ما دراین مورد اسناد داریم.»
به گفتۀ او، ادارۀ آبرسانی شهری کشور تلاش دارد با تطبیق یک برنامۀ معیاری بین المللی با همکاری کشور آلمان، خدمات آبرسانی شهری را در چند سال آینده معیاری سازند.
به گزارش پژواک، انجنیر راتب همیم رئیس آبرسانی هرات نیز از کاهش آبهای زیرزمینی و آلوده شدن این آب ها  هشدار داد.
وی افزود: "ساخت و سازهای بی رویه در هرات باعث شده که فاضلاب ها متاسفانه جذب زمین شود و آب های کم عمق و آب های لایه اول زمین را آلوده بسازد و متاسفانه استفادۀ بی رویه و ظالمانه از آب های زیرزمینی باعث شده که آب های زیرزمینی نیز کاهش یابد."
نامبرده تاکید کرد که آنان تلاش میکنند با همکاری اداره های دیگر، به مردم اطلاع رسانی کنند تا از استفادۀ بی رویۀ آبهای زیرزمینی جلوگیری صورت گیرد.
همزمان نصیراحمد فضلی رئیس حفظ محیط زیست هرات تاکید کرد که بخش بزرگ استفادۀ بی رویه آبهای زیرزمینی هرات، با نصب پمپهای سولری بالای چاهای عمیق و آبیاری زمین های زراعتی و باغ ها است.
او هشدار داد که اگر از استفاده از آبهای زیرزمینی در زراعت جلوگیری صورت نگیرد، هرات نیز به قحطی آب روبرو خواهد شد.
او گفت: "دیروزه به شکل بی رویه از آب های زیرزمینی استخراج صورت میگیرد و با نصب سولر پمپ ها در اراضی زراعتی که بدون هیچ گونه توجهی آب های زیرزمینی و ذخیرهايی که باید برای نسل های آینده حفظ و مراقب شود، متاسفانه هیچ گونه توجهی صورت نمیگیرد."
موصوف نیز از حکومت خواست که با روی دست گرفتن برنامۀ بنیاد، از استفاده از آب های زیرزمینی در کشاورزی جلوگیری صورت گیرد.
قبل از اين مسئولان شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری گفته بودند که آب های زیرزمینی پایتخت، به شدت آلوده شده و سطح آب در سال های اخیر ۲۰ متر پايين رفته است.
گفته می شود که سالانه ۲۹ میلیون مترمکعب آب در کابل، به دلیل بارندگی ذخیره میشود؛ اما ۳۲ میلیون مترمکعب مصرف میشود.