صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در ولسوالی دشت قلعۀ تخار ۱۲پولیس سرحدی کشته شده اند

در ولسوالی دشت قلعۀ تخار ۱۲پولیس سرحدی کشته شده اند

  مسئولین امنیتی تخارمی گویند که به سبب حملۀ طالبان مسلح در ولسوالی دشت قلعه، ۱۲پولیس سرحدی کشته شده و پنج تن دیگر زخم برداشته اند.
خلیل اسیرسخنگوی قوماندانی امنیه تخار، دیروز دوشنبه 22 اسد، به پژواک گفته که بامداد دوشنبه طالبان بربندر آی خانم مربوط ولسوالی دشت قلعه بصورت گروهی حمله کردند.
نامبرده افزود که دراین حمله ۱۲پولیس سرحدی کشته شده و۵ تن دیگرشان مجروح گرديده اند.
او افزود که حمله طالبان به عقب زده شد و تلفات وجراحات نیز به آنها وارد شد، اما رقم دقیق آن معلوم نیست.
ازجانب دیگر طالبان مسلح نیز این حمله را تایید می کنند.
ذبیح الله مجاهدسخنگوی گروه طالبان، به پژواک گفته که طالبان، بامداد دوشنبه بر بندر آی خانم حمله کردند.
نامبرده افزود که دراین حمله ۱۸پولیس کشته، ۱۰ تن مجروح شده اند و تعدادی اسلحه و مقدارى مهمات  به تصرف طالبان درآمده است.
طالبان پیش ازاین نیز، چهار بار بر بندر آی خانم بصورت گروهی حمله کرده بودند.