صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معترضان یک مرکز توزیع تذکره الکترونیکی را مسدود کردند

معترضان یک مرکز توزیع تذکره الکترونیکی را مسدود کردند

جنبش عدالت خواهی مردمی با راه اندازی اعترض در کابل یک مرکز توزیع تذکرههای الکترونیکی  را بسته کرد.
به گزارش جمهور؛ جنبش عدالت خواهی مردمی دیروز دوشنبه (22 اسد) با راه اندازی یک راهپیمایی، یک مرکز توزیع تذکرههای الکترونیکی را در منطقه خیرخانه شهر کابل بسته کرد.
اعضای این جنبش با شعارهای؛ "ما افغان نیستیم"، از حکومت خواست تا روند توزیع تذکرههای الکترونیکی را متوقف سازد.
آنان ادعا دارند که این روند از سوی ارگ ریاست جمهوری به شکل تحمیلی و غیر قانونی آغاز شده است.
این جنبش میگوید که ارگ ریاست جمهوری توزیع تذکرههای الکترونیکی را به خاطر نفاق افگنی میان مردم افغانستان روی دست گرفته است.
آنان مخالف درج کلمه افغان در تذکرههای الکترونیکی هستند و تاکید دارند که کلمه " افغان" فقط به پشتونها گفته میشود و بازگو کننده هویت ملی نیست.
پیش از نیز شماری زیادی از احزاب، جریانهای سیاسی و نمایندگان مردم در شورای ملی با توزیع تذکرههای الکترونیکی مخالفت کرده بودند.
مخالفان توزیع تذکرههای الکترونیکی تاکید دارند که این روند باید مطابق به قانونی که در سال 1393 تصویب و به توشیح رئیس جمهور نیز رسیده است، آغاز شود.