صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمپینی به منظور منع آزار و اذیت زنان در رسانه‌ها آغاز شد

کمپینی به منظور منع آزار و اذیت زنان در رسانه‌ها آغاز شد

مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و شماری از رسانهها، کمپینی را به منظور منع آزار و اذیت زنان در رسانهها آغاز کرد.
این کمپین روز سهشنبه 23 اسد با نشر یک منشور منع آزار و اذیت زنان برای ارتقای موقعیت زنان در رسانهها آغاز شد تا حضور زنان در رسانهها را بهبود بخشد.
فریده نیکزاد، رئیس مرکز حمایت از زنان خبرنگار افغانستان هنگام نشر این منشور گفت که ما با بررسی حضور فزیکی زنان در رسانهها و چالشهای فراروی آنان، دریافتهایم که زنان با برخوردهای غیر مسلکی، تبعیض آمیز و آزار دهندۀ مسئولان رسانهها مواجه است و به همین خاطر این کمپاین را راه اندازی کردهایم.
خانم نیکزاد افزود، ما میخواهیم با حمایت حقوقی زنان، جایگاه زنان در رسانهها را با توجه به لیاقت و شایستگیشان بهبود بخشیم تا در سطح مدیریتی نیز شریک باشند. او گفت که مالکان و مدیران اکثر رسانهها اکنون مردان است.
به گفتهی او، جو مردسالارانه در رسانهها و آزار و اذیت زنان باعث شده است که زنان زیادی کار در عرصه رسانه را رها کنند و به کارهای دیگر تن دهند. خانم نیکزاد این وضعیت را غیر قابل تحمل عنوان کرد.
زنان در جامعه افغانی، نه تنها در کار رسانهای مورد آزار و اذیت قرار میگیرد بلکه در نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز به زنان نگاه ابزاری و جنسی دارند.
آقا حسین سانچارکی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، نیز وضعیت کاری زنان را بد توصیف کرد و گفت که نه تنها زنان بلکه مردان نیز در این کشور مصؤن نیست ولی زنان وضعیت بدتری دارد.
آقای سانچارکی افزود، فقر فرهنگی و اندیشههای مردسالارانه که در لایههای جامعه وجود دارد، گاهی اوقات بروز میکند که این کار باعث آزار و اذیت میشود. او افزود که باید با این چالش مبارزه شود تا شاهد چنین رفتارهایی نباشیم.
او اقدامات حکومت را در راستای حمایت از زنان از طریق تدوین و اصلاح قوانین و زمینه سازی در مشارکت زنان در نهاد های حکومتی گامهای مثبت در عرصه رسیدن زنان به حقوق مدنی شان خواند.
معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنین گفت که کمیتهای در این وزارت تشکیل شده تا به شکایت زنان در قسمت آزار و اذیت رسیدگی کند. او گفت که زنان در صورتی که مورد آزار و اذیت قرار میگیرند باید به صورت کتبی شکایت کنند ما به صورت جدی رسیدگی میکنیم.
معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ هر چند از مبارزۀ جدی بر علیه خشونت سخن میزد اما اکثر قوانین در کشور جنبه سمبولیک دارد و کمتر به مرحله اجرا میرسد.
از سوی دیگر زنان نیز به دلیل محدویتهای فرهنگی، در مواقع آزار و اذیت جنسی کمتر میتوانند شکایتی درج کنند و مصرانه موضوع را پیگیری کند.
ویدا ساغری، فعال حقوق زن نیز بر این باور است که در رسانهها به زنان دید جنسیتی دارند و استخدام آنان بر اساس نگاه جنسیتی است تا شایستگی.
خانم ساغری افزود که استخدام زنان در صورت نداشتن ظرفیت در رسانهها، به زنان حس کاذب و قبل از وقت میدهد و زنان برای ایجاد ظرفیت در خود تلاش نمیکنند تا در سطح مدیریتی رسانهها حضور پیدا کنند. طی یک و نیم دههی گذشته، فعالان و کشورهای خارجی تلاشهای زیادی برای حضور گسترده زنان در جامعه کردند اما تاکنون این تلاشها بینتیجه بوده است.
ویدا ساغری، فعال حقوق زن، بومی نبودن قوانین و  نبود زنان در جلسههای تصمیم گیری را از جدیترین مشکل فراروی زنان میداند.
لازم به ذکر است که با آغاز این کمپین، شماری از رئیسان رسانهها نیز باامضای منشور منع آزار و اذیت زنان برای ارتقای موقعیت زنان، متعهد به همکاری با زنان در قسمت منع خشونت و بالا بردن جایگاه آنان شدند.