صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طالبان: امنیت کارکنان صلیب سرخ را تضمین نمی‌کنیم

طالبان: امنیت کارکنان صلیب سرخ را تضمین نمی‌کنیم

طالبان با نشر اعلامیهای از بیتفاوتی کمیته بینالمللی صلیب سرخ به اعتصاب زندانیان پلچرخی کابل انتقاد کرده است.
در این اعلامیه آمده که حفاظت از حقوق اولیه و انسانی زندانیان بخشی از وظایف کمیته صلیب سرخ است که به آن هیچ توجهی صورت نمیگیرد.
به گزارش بی بی سی، طالبان به اعتصاب چند روزه زندانیان پلچرخی اشاره کرده و از بیتوجهی کمیته صلیب سرخ به زندانیان این زندان انتقاد کرده است.
طالبان گفته تعهد امنیتیشان را نسبت به صلیب سرخ لغو کرده و امنیت جان و مال آنها را ضمانت نمیکنند.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ میگوید آنها با طالبان در ارتباط هستند تا راه حلی برای وضعیت پیش آمده پیدا کنند تا بتوانند به کمکهای بشریشان ادامه دهند.
اعتصاب غذا در زندان پلچرخی
هزاران زندانی در زندان پلچرخی؛ بزرگترین زندان کشور از چند روز به این سو دست به اعتصاب غذا زدند.
روز سه شنبه عبادالله کریمی، سخنگوی ریاست زندانهای افغانستان گفت شمار اعتصاب کنندگان به سه تا چهار هزار نفر میرسد.
به گفته او، خواستهای زندانیان معترض غیرقانونی است و گفتوگوهای مقامهای برای پایان این اعتصاب جریان دارد.
زندانیان معترض گفتهاند، انتقال زندانیان به ولایات اصلیشان، تخفیف مجازات محکومین به اعدام به حبس، تخفیف عمومی برای همه زندانیان بدون در نظر گرفتن مدت حبس و جرم، رهایی زندانیان بیمار به امراض صعب العلاج و زندانیان مسن، اجرای رهاییهای مشروط برای زندانیان از مهمترین خواستهای آنان است.
اعتصاب کنندگان محکومین به جرایم مختلف سیاسی، جنایی و مواد مخدر هستند.
زندان پلچرخی در کابل، بزرگترین زندان افغانستان است که حدود ده هزار زندانی در آن نگهداری میشود. اعتصاب زندانیان در زندانهای مختلف افغانستان از جمله این زندان پیش از این نیز سابقه داشته است.
صلیب سرخ در افغانستان
کمیته بینالمللی صلیب سرخ بیشتر از ۱۵۰سال عمر دارد و از فعالیت این کمیته در افغانستان بیش از سی سال میگذرد.
این نهاد در هفده ولایت افغانستان فعالیت دارد. کمک به اسیران جنگی، عرضه خدمات توانبخشی به معلولان، خدمات صحی به قربانیان جنگ، توزیع مواد غذایی و غیرغذایی، کمک به بیجا شدگان داخلی و خدمات آبرسانی از فعالیتهای این کمیته در افغانستان است.
در سالهای اخیر در چندین مورد کارمندان این نهاد در افغانستان هدف حمله قرار گرفته که باعث توقف موقت فعالیت این نهاد در شماری از مناطق افغانستان شد.