صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت زنان: بیشتر برنامه‌ها در بخش تـساوی جنسیتی شعاری بوده است

وزارت زنان:  بیشتر برنامه‌ها در بخش تـساوی جنسیتی شعاری بوده است

مسوولان وزارت امور زنان کشور میگویند که اغلب برنامههایی که در بخش تساوی جنسیتی تاکنون به راه انداخته شده بیشتر حالت شعاری داشته و پیامدهای کمتر عملی درپی داشته است.
به گزارش جمهور؛ اسپوژمی وردک معین وزارت امور زنان دیروز یکشنبه (11 سنبله) در سومین کنفرانس "اصلاحات پالیسیها برای زنان در حکومت" اکثر برنامهها در بخش تساوی جنسیتی را شعاری عنوان کرد.
خانم وردک گفت که با وجود آنکه در جریان بیش از یک و نیم دهه گذشته برنامههای گسترده آگاهیدهی و ارتقای ظرفیت با مصارف هنگفت به هدف تساوی جنسیتی در افغانستان راه اندازی شده اما این برنامهها بیشتر جنبه شعاری داشته و کمتر توانسته عملا در این بخش موثر واقع شود.
وی برنامههای آگاهی دهی به شمول برنامه "پروموت" که به هدف تقویت توانمندی زنان و واجد الشرایط شدن آنها برای ورود در محیط کار افغانستان راه اندازی شده را دارای تاثیرات اندک خوانده خاطر نشان ساخت که دربخش تساوی جنسیتی عملا باید اقدام صورت بگیرد.
خانم وردک اکثر زنانی که در سطوح بلند حکومت وظیفه اجرا میکنند را کسانی خواند که براساس ضرورت حضور زنان در این موقفها راه یافته اند، حضورشان جنبه نمایشی داشته و حتی 10 درصد هم صلاحیت عملی ندارند.
معین وزارت زنان از نبود بودجههای اجرایی برای برنامههای که در بخش جندر و تساوی جنسیتی طرح میشوند نیز انتقاد کرده گفت که تا وقتی این برنامهها در کنار تمرکز روی آگاهی دهی زنان از طریق صرف بودجه زمینه عملی مشارکت زنان را فراهم نکند، کمبود حضور زنان درحکومت کماکان باقی خواهد بود.
وی به خشونتهای گسترده علیه زنان که هنوز هم در کشور به ویژه محلات دور دست ادامه دارد نیز اشاره کرده بیان داشت که به رغم مصرف بودجههای هنگفت در این بخش هنوز از میزان خشونت کم نشده و این مساله نشان میدهد که جهت برنامههای غیر موثر نیز باید تغییر کند.
خانم وردک خاطر نشان ساخت که وزارت زنان به هدف تمرکز عملی روی مساله تساوی جنسیتی و کاهش خشونت علیه زنان کمیتهای را متشکل از این وزارت و علمای دین شکل داده که در روند کاهش خشونت علیه زنان از طریق خانوادهها کار خواهد کرد.
به گفته وی یک بخشی از خشونتها که علیه زنان صورت میگیرد، ریشه در عملکرد خود زنان نسبت به اطرافیانشان دارد که از طریق کمیسیون تازه تشکیل علما و زنان با اعضای خانوادهها برای کاهش خشونت آگاهی داده خواهد شد.
در همین حال مقدسه یورش کمیشنر کمیسیون اصلاحات اداری رویکرد موجود نسبت به مساله افزایش مشارکت زنان در ادارات و تساوی جنسیتی را رویکرد نادرست خوانده، گفت که این رویکرده در موارد زیاد سبب ساز محدودیت برای زنان شده است.خانم یورش گفت که زنان براساس ضرورت حضورشان در ادارات در برخی پستهای گماشته میشوند بدون آنکه از ظرفیت لازم در اشغال پست فوق برخوردار باشند که این مساله صلاحیت را از آنان سلب کرده، نسبت به آنها محدودیت به بار میآورد و آنان را ضعیف جلوه میدهد.
وی خاطر نشان ساخت که با عملی شدن صدها پروژه ارتقای ظرفیت، زنان هم اکنون از ظرفیت نسبی برای حضور مستقلانه در حکومت برخوردار شده اند بناء رویکرد عام در چگونگی استخدام زنان در ادارات از دید قربانی بودن تغییر یافته آنان براساس شایستگی و ظرفیت در ادارات استخدام شوند.گفتنی است که حکومت افغانستان در قبال کمکهای بین المللی برای کشور به جامعه جهانی تعهد سپرده که حضور زنان را تا سال 2020 در حکومت تا مرز 32 تا 35 درصد افزایش میدهد اما آمارهای موجود نشان میدهد که حضور زنان در برخی ادارات به ویژه نهادهای امنیتی به 20 درصد هم نمیرسد.