صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ثبت شکایات درباره تخلفات انتخاباتی نامزدان مجلس آغـاز شـد

 ثبت شکایات درباره تخلفات انتخاباتی نامزدان مجلس  آغـاز شـد

کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرده که روند ثبت شکایات درباره تخلفات انتخاباتی و سایر تخطیهای نامزدان مجلس نمایندگان را آغاز کرده است.
به گزارش جمهور؛ علیرضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز دوشنبه (12 سنبله) در یک نشست خبری در کابل از آغاز روند ثبت شکایات علیه نامزدان انتخابات پارلمانی خبر داد.
آقای روحانی گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی براساس قانون انتخابات مسوولیت دارد به تخطیهای انتخاباتی نامزدان به شمول آغاز بیوقت مبارزات انتخاباتی آنها رسیدگی کند بر این اساس، روند ثبت شکایات علیه نامزدان رسما آغاز شده و شهروندان میتوانند پس از مشاهده تخطیهای نامزدان، آن را در کمیسیون ثبت کنند.
این مسوول کمیسیون با اشاره به آغاز قبل از وقت مبارزات انتخاباتی توسط نامزدان انتخابات پارلمانی از جمله نصب عکسها و پسترهای تبلیغاتی تحت عنواین مختلف در چهار راهها و سطح شهر بیان داشت که انواع اقداماتی که به نحوی مبارزه انتخاباتی تلقی میشوند براساس قانون انتخابات غیر قانونی قلمداد خواهد شد.
وی به نامزدان انتخابات و احزاب سیاسی که در انتخابات پیشرو نامزد پیشکش کرده اند هشدار داد که از اقداماتی که به نحوی مبارزه انتخاباتی تلقی میشوند، پیش از زمان رسمی و قانونی آغاز این مبارزات بپرهیزند و گرنه به جرم تخطیهای انتخاباتی با عاملان اقدامهای یاد شده برخورد خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به یک فرمان ریاست جمهوری مبنی بر ضرورت عدم حمایت افراد و کارمندان دولتی به ویژه مسوولان نهادهای خدمات عامه از نامزدان انتخابات اشاره کرده، تاکید کرد که براساس این فرمان، هر کارمند دولت که به حمایت از نامزدان خاص فعالیت کرده و از امکانات عامه به نفع آنان استفاده کند، مجرم انتخاباتی تلقی شده و مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
کمیسیون شکایات انتخاباتی در حالی روند ثبت شکایات علیه نامزدان انتخابات پارلمانی را آغاز کرده که از چند به این سو برخی چهرهها که نامزدیشان در انتخابات پیشرو تایید شده اند، تحت عنوانهای مختلف در گوشه و کنار شهر کابل و دیگر ولایات پسترهای بزرگ تبلیغاتی نصب کرده اند.
هرچند پسترهای یاد شده به انتخابات پارلمانی و نامزدی افراد فوق در این انتخابات اشاره مستقیمی ندارند اما شهروندان انبوه پسترهای تبلیغاتی یاد شده که صرفا در مناسبتهای پیش از برگزاری انتخابات پیشرو در گوشه و کنار جادههای عمومی شهرها نصب شده اند، را مبارزات انتخاباتی تلقی کرده و کمیسیونهای انتخاباتی را نیز در برخورد با این گونه اقدامات غیر قانونی نامزدان انتخاباتی به ناتوانی متهم میکنند.