صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

به شمول کودکان زیر سِن 72 زندانی از بند رها شدند

به شمول کودکان زیر سِن 72 زندانی از بند رها شدند

بر اساس فرمان رئیس جمهور که به مناسبت عید قربان صادر شده بود، 72 زندانی از محبس عمومی ولایت هرات در جنوب غرب کشور، آزاد شدند.
این افراد شامل 56 مرد، 4 زن و 12 کودک میشوند.
به گزارش جمهور، گل احمد رامش، سارنوال تنفیض احکام سارنوالی هرات میگوید افرادی که آزاد شدند به دلیل انجام جرائم جنایی دستگیر شده بودند.
او میگوید 60 تن از زندان مرکزی هرات و 12 تن دیگر هم از مرکز تربیت اطفال رها شدند.
فرید احمد فراهی، سرپرست زندان هرات هم گفته افراد آزاد شده دست کم پنج سال محکومیت خودشان را سپری کرده بودند.
زندان هرات حدودا 2500 زندانی را در خود جای داده است.
در این میان 300 زن هم در زندان مرکزی هرات در بند هستند.