صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امریکا 110 میلیون دالر برای توسعه زراعت کمک کرد

امریکا 110 میلیون دالر برای توسعه زراعت کمک کرد

اداره توسعه بینالمللی ایالات متحده امریکا در افغانستان (USAID ) تفاهمنامهی کمک 110 میلیون دالری را با وزارت زراعت و مالداری امضا کرد. این کمک در دو پروژه محصولات زراعتی گرانبها و زنجیره ارزش مالداری مصرف میشود.
نصیراحمد درانی سرپرست وزارت زراعت، عصر روز سهشنبه 13 سنبله هنگام امضای این تفاهمنامه گفت: پروژههای زنجیره ارزش تولید محصولات زراعتی گرانبها و زنجیره ارزش مالداری برنامههایی بازارمحور پنج ساله است.
آقای درانی افزود، با تطبیق پروژه زنجیره ارزش محصولات گرانبها، قرار است که میزان این محصولات ۳۰ درصد و درآمد ۳۰ هزار خانواده ۲۰ درصد افزایش یابد، ۱۰ هزار شغل نو ایجاد شود، به ارزش ۷۵ میلیون دالر، میزان فروش محصولات بالا برود و ۲۰ میلیون دالر قرضه به شرکتهای همکار داده شود.
او گفت: همچنان قرار است با تطبیق این پروژه، وضعیت تولید محصولات ۵۵ هزار دهقان و نیز وضعیت مصونیت غذایی، زندگی حیوانات و شرایط صحت حیوانی بهبود یابد.
آقای درانی تصریح کرد که در بخش مالداری کمتر کار شده است و با تطبیق پروژه زنجیره ارزش مالداری، پیشبینی میشود که تولیدات مالداری ۳۰ درصد و درآمد ۲۵ هزار خانوادهی مالدار ۱۵ درصد افزایش یابد. چهار هزار شغل نو که 1250 مورد آن برای خانمها است، ایجاد شود. او خاطرنشان کرد که زنان و جوانان در این برنامهها، نقش کلیدی را بازی میکنند.
به گفتهی او، قرار است با تطبیق پروژه زنجیره ارزش مالداری، میزان فروش شرکتهای همکار این پروژه، ۶۵ میلیون دالر افزایش یابد و زمینه فراهم شود تا به ارزش ۳۰ میلیون دالر سکتور خصوصی در بخش مالداری سرمایهگذاری کنند.
ارائهی ۱۸ میلیون دالر قرضه جدید به شرکتهای همکار برنامه، از دیگر مزیتهای تطبیق زنجیره ارزش مالداری خواهد بود.
پروژه زنجیره ارزش محصولات زراعتی گرانبها به ارزش مجموعی ۵۴.۹ میلیون دالر و پروژه زنجیره ارزش مالداری به ارزش ۵۵.۷ میلیون دالر، خواهد بود. این پروژهها با استفاده از دفترهای ساحهای در ولایتهای کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و قندهار، خدماتشان را در سراسر کشور ارایه میکنند.
هربی اسمیت، رئیس اداره توسعه بینالمللی ایالات متحده امریکا در افغانستان نیز گفت که در این برنامهها روی شرکتهای خصوصی پیشتاز و رقابتی تمرکز میشود تا خدمات و مشورتهای در زمینهی توسعه کسب و کار را برای شرکتها و فعالان مهیا بسازند.  آقای اسمیت افزود که در این پروژهها تلاش ما بر این است که نیازهای بازار را با حمایت از فعالیتهای سکتور خصوصی در بخش مالداری و محصولات ارزشمند زراعتی، برطرف کنیم و همچنان به بازارهای بیرونی، محصولات افغانستان فرستاده شود. او همچنین علاوه کرد که شمار زیادی از مردم افغانستان زراعت پیشه هستند و برای مردم مهم است که این پروژهها میتواند اقتصاد خانواده را تمویل کند.
 رئیس اداره توسعه بینالمللی ایالات متحده امریکا در افغانستان همچنین گفت که این پروژهها میتواند یک مارکت پایدار را برای افغانستان راه بیاندازد.
او به اقداماتی که ادارهاش در قسمت ایجاد مارکت در کشور کرده نیز اشاره کرد و گفت که تلاش میکنیم صادرات افغانستان را بهبود بخشیم.
ادارهی توسعه بینالمللی امریکا در افغانستان قرار است هفتهی دیگر نمایشگاهی سه روزه از محصولات افغانستان در شهر ممبی هند برگزار کند.
عتیقالله نصرت، رئیس اتاق تجارت در این نشست، فعالیتها در عرصه زراعت را ثمربخش خواند و گفت: یگانه سکتوری که در اقتصاد افغانستان سهم کلان و برجسته دارد، زراعت است، سال گذشته 95 درصد صادرات کشور را زراعت به خود اختصاص داده بود.
آقای نصرت اضافه کرد، از ۸۷۵ میلیون دالر صادراتی که در سال گذشته شده بود، ۸۲۵ میلیون دالر، یعنی ۹۵ درصد آن، محصولات زراعتی بود.
او همچنان از ابتکار حکومت وحدت ملی برای ایجاد دهلیزهای هوایی ستایش کرد و افزود: سه هزار تن محصول به ارزش ۶۰ میلیون دالر از طریق دهلیزهای هوایی صادرات شده است که باعث بالا رفتن بیلانس و نیز به طور غیرمستقیم افزایش صادرات زمینی و کاهش فشارهای همسایهها شده است. همچنان رئیس برنامهی باغداری تجارتی و بازاریابی زراعتی «CHAMP » نیز گفت که هندوستان بازار خوبی برای افغانستان است و آنان تلاش میکنند که از نشانی ۱۸۰ صادر کنندهی افغان، محصولات با کیفیت افغانستان را در هفتهی آینده به ۳۰۰ شرکت خارجی در ممبی هندوستان به نمایش بگذارند و صدها قرارداد صادراتی را برای محصولات به دست بیاورند.