مقامهای وزارت امور داخلۀ تائید کرده که ۷۴ تن از زندانیان پلچرخی که با گروههای تروریستی و جنایتکار در ارتباط بودند به زندان بگرام انتقال داده شده اند.

" /> مقامهای وزارت امور داخلۀ تائید کرده که ۷۴ تن از زندانیان پلچرخی که با گروههای تروریستی و جنایتکار در ارتباط بودند به زندان بگرام انتقال داده شده اند.

" />

صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ده‌ها زندانی پلچرخی به محبس بگرام منتقل شدند

ده‌ها زندانی پلچرخی به محبس بگرام منتقل شدند

مقامهای وزارت امور داخلۀ تائید کرده که ۷۴ تن از زندانیان پلچرخی که با گروههای تروریستی و جنایتکار در ارتباط بودند به زندان بگرام انتقال داده شده اند.
عبدالعلیم کوهستانی، رئیس عمومی محابس و توقیفخانههای وزارت امور داخلۀ  به صدای امریکا گفته که روز پنجشنبه (۱۵ سنبله) ۷۴ تن از زندانیان پلچرخی وابسته به گروههای تروریستی و جنایتکار به زندان بگرام انتقال داده شدند.
آقای کوهستانی افزود که روز پنجشنبه به همین دلیل شورشهای در داخل زندان به وجود آمده بود؛ اما در حال حاضر وضعیت تحت کنترول است. او گفت " روز پنجشنبه یک تعداد محبوسین آشوبگر و یک تعداد محبوسین که همیش هیچ اصلاح نمیشدند و همیش سایر محبوسین را تحریک میکردند به شورشها و...، ارتباطات شان تثبیت شده بود با باندهای جنایتکار، یک تعداد اینها را بخاطر این که اصلاح شوند به محبس بگرام روان کردیم".
به گفته این مقام وزارت داخله، تعدادی از محبوسین وابسته به این افراد در مخالفت با انتقال آنان از زندان پلچرخی به زندان بگرام، دست به شورش زدند؛ اما در حال حاضر وضعیت تحت کنترول مسؤولان زندان است.
اما قاری فدا محمد، زندانی در پلچرخی به صدای امریکا گفته که روز پنجشنبه، زندانیان به بهانۀ اینکه لوی سارنوال به این زندان آمده و میخواهد شکایات آنان را بشنوند به تالار عمومی جمع شدند و تعدادی مشخصی از زندانیان از آنجا به زندان بگرام انتقال داده شدند.
قاری محمد افزود که به همین دلیل شماری از زندانیان احساساتی شدند و با مسؤولین و نگهبانان زندان درگیر شدند که در نتیجه آن شماری از زندانیان و نگهبانان زندان مجروح شده اند.
این زندانی تائید کرد که در حال حاضر، وضعیت در زندان پلچرخی به حالت عادی برگشته است.
به گفته این زندانی، نیروهای مسؤول علیه این زندانیان از گاز اشک آور استفاده کرده است.
پیش از این، شماری از زندانیان پلچرخی به دلایل مختلف از جمله نبود شفافیت در اجرایی کردن فرمانهای عفو ر ئیس جمهور افغانستان، اعتصاب غذایی کرده بودند و برخی از آنان دهانهای شان را با سیم دوخته بودند.
تعداد دقیق زندانیان پلچرخی به دلیل ملحوظات امنیتی روشن نیست؛ اما گفته می شود که در این مکان، بیش از هفت هزار تن زندانی اند.