صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دومین نمایشگاه بین‌المللی تجارت و سـرمایه‌گذاری افغانستان و هند در ممبئی برگزار شد

دومین نمایشگاه بین‌المللی تجارت و سـرمایه‌گذاری افغانستان و هند در ممبئی برگزار شد

دومین نمایشگاه بینالمللی تجارت و سرمایهگذاری افغانستان و هند با حضور مقامهای بلندپایه دو کشور در شهر ممبئی برگزار شد.
در این نمایشگاه سه روزه که از دیروز چهارشنبه (21 سنبله) برگزار شده تولیدات 60 شرکت به نمایش گذاشته میشوند.این نمایشگاه از سوی اداره انکشاف بینالمللی ایالات متحده امریکا راه اندازی شدهاست.
جان بس سفیر ایالات متحده امریکا در کابل نیز در صفحه فیس بوکاش نوشتهاست که آنان میخواهند با راه اندازی چنین نمایشگاهها سرمایه گذاریهای بیشتر را در افغانستان جلب نمایند تا مردم این کشور به ثبات اقتصادی برسند.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی که برای افتتاح این نمایشگاه به ممبئی رفته در این مراسم گفت که ایجاد فضای امن و حفاظت از سرمایهگذاری خارجی از اهداف و اولویتهای عمده ما به شمار میرود.
داکتر عبدالله گفت:" در سایه استراتیژی ملی صادرات، ما تعامل تجارتی دو جانبه و چند جانبه خود را و همچنان کارادورهای تجارتی و ترانسپورتی خود را تقویت و افزایش میدهیم".
وی بیان داشت:" ما در شرایط کنونی از طریق هوا و زمین با تعدادی از کشورها به شمول هند وصل هستیم و کالاها و تولیدات افغانستان در این کشورها مورد استقبال گرم قرار گرفته است."
رئیس اجرائیه افزود، قوانین جدید از جمله بازنگری قانون معادن، در صدر برنامههای ما قراردارد که  به مثابه الویتهای استراتیژیک ما به بخش توسعه اتصال منطقهای، ترانزیت، ساختن زیرساختارها و جلب سرمایهگذاری به بخشها و عرصههایی که در اولویت قرار دارند، اهمیت فراوان قایل هستیم.
آقای عبدالله اظهار داشت:" متاسفانه امنیت هنوزهم یکی از چالشهای جدی است اما ما فرا گرفتهایم که چگونه در چنین فضایی به تجارت و سرمایه گذاری بپردازیم و از حرکت باز نمانیم."
به گزارش جمهور، وی بیان داشت حکومت به فراهم سازی فضای امن برای تاجران و سرمایهگذاران پابند و متعهد است. در این راستا مبارزه با فساد نیز در صدر برنامههای ما قراردارد. در این عرصه پیشرفتهایی به دست آمده اما میخواهیم پیشرفتهای بیشتری داشته باشیم.
رئیس اجرائیه گفت، ما علاقمندیم روابط خود را با منطقه در کلیت آن هستیم و میخواهیم این روابط را فراتر از منطقه گسترش و توسعه بدهیم، موضوعی که در این نشست حتما مورد بحث قرار میگیرد.
وی با ابرازی نگرانی گفت:"چیزی که از سیطره ما در کوتاه مدت بیرون است، جنوب آسیا از نگاه اقتصادی با هم وصل نیست و تعامل اقتصادی منطقهای به ۶٪ میرسد و سرمایهگذاری منطقهای میان کشورهای منطقه نیز ضعیف است."
وی افزود:"برای بیرون رفت از این مشکل نیازمند تلاشهای بیشتریم تا تعامل و پیوندهای تجارتی و سرمایهگذاری در سطح منطقه افزایش یابد؛ به این اساس باید موقعیت جیو-استراتیژیک اقتصادی افغانستان را به عنوان پل ارتباط و اتصال منطقهای برای تجارت منطقهای، ترانزیت و ترانسپورت در نظر گرفت و به تقویت آن به مثابهی مرکز و محرک توسعهی اقتصادی پرداخت."