صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در اکثر مکاتب پکتیا کتابهای درسی موجود نیست

در اکثر مکاتب پکتیا کتابهای درسی موجود نیست

با وجود اینکه بیش از نصف سال تعلیمی در مناطق سردسیر کشور سپری شده، اما دانش آموزان در مکاتب پکتیا، هنوزهم کتاب درسی دریافته نکردهاند.
متعلمین می گویند که نبود کتاب های درسی سبب شده تا خوب نیاموزند و وقت زیاد آنها بدون آموزش درس ها و مطالعه می گذرد.
محمد سلیم متعلم صنف هفتم لیسه ببرک ځدران واقع گردیز مرکز این ولایت روز شنبه 24 سنبله، به پژواک گفته که درطول نصف سال تعلیمی، کیفیت درس خوب نبود؛ بنابراین نتایح امتحانات چهارونیم ماهه نیزقناعت بخش نبود.
سلیم گفته که: "کتاب نداریم، وضعیت درسی نصف سال تعلیمی نه چندان خوب سپری شده، به تشریح درس معلم صاحب صرف گوش فرا می دهیم، نمی دانیم که کدام قسمت کتاب را تدریس می کند، درذهین ما جا نمی گیرد."
اسدالله متعلم صنف هشتم  مکتب قلعه نیازی گفت که برخی متعلمین کتابهای درسی را از بازار خریده اند؛ اما  اکثرشاگردان بیچاره اند و توان خرید کتاب را ندارند.
اسدالله گفت: "پنج، شش دانش آموز در یک کتاب درس می خوانیم، نبود کتاب مشکل عمده است، اگر کتاب نباشد، ما چطور درس بخوانیم؟"
رحمت الله متعلم صنف ششم که او نیزکتاب ندارد گفت که به سبب نبود کتاب ها، کارخانگی را انجام نمی دهد و اکثر وقتش بیهوده سپری می شود.
نامبرده گفت: "اینجا کتاب ها کم است، ما چندتن دریک کتاب درس می خوانیم، درخانه مطالعه و کارخانگی انجام نمی دهیم؛ زیرا کتاب موجود نمی باشد، از ریاست توقع داریم تا برای ما کتاب هارا اکمال کند."
عتیق الله جلال آموزگار لیسه مرکزی ولسوالی احمدخیل گفت که درنتیجه کمبود کتاب، به وجه احسن تدریس کرده نمی تواند و متعلمین هم دروس را تعقیب کرده نمی توانند.
جلال افزود: "نبود کتاب سبب ناامیدی و  ملال خاطر شاگردان شده، در یک کتاب نه درس آموخته می شود و نه تدریس صورت گرفته می تواند."
محمدامین مدیرلیسه قلعه نیازی نیز به پژواک گفته که درپی نداشتن کتاب های درسی، شمار زیادى از دانش آموزان، درامتحانات چهارونیم ماهه ناکام شده اند.
نامبرده گفت: "اگرکتاب ها اکمال نشود، متعلمین بیشتر ضعیف خواهند شد، در بیشبرد درس سه عنصر مهم است؛ استاد، شاگرد و کتاب، با کم شدن یک عنصر، روند تعلیمی با کندی مواجه می شود، مکتب باید دارای نصاب باشد."
ازجانب دیگر ریاست معارف پکتیا می پذیرد که اکثرمکاتب این ولایت کتاب ندارد؛ اما می گوید درصورتیکه کتاب چاپ شود و دراختیار آنها قرار گیرد، زودتر به متعلمین توزیع خواهد کرد.
کوچی ځاځی رییس معارف گفته: "کتاب های صنف اول الی سوم، هشتم و نهم را نه تنها درپکتیا، بلکه در سراسرکشور کمبود داریم، کتاب در وزارت معارف چاپ می شود، زمانیکه در اختیار ما قرار گیرد، ما بلافاصله آن را توزیع می کنیم."
معارف پکتیا با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کند که چالش عمدۀ آن نبود ساختمان ها برای ۷۵ درصد مکاتب است.
گرچه رییس جمهور و وزارت ذیربط ، تعهد سپرده که امسال به اساس پلان ویژه دراین ولایت، به ۴۲ مکتب ساختمان اعمار می شود؛ اما با گذشت بیش از نصف سال تعلیمی، صرف اعمارساختمان  برای چهارمکتب منظورشده است.