صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر خارجه: کنفرانس جنیوا آغاز مرحله جدید مشارکت دولت افغانستان با جامعه جهانی مى باشد

وزیر خارجه: کنفرانس جنیوا آغاز مرحله جدید مشارکت دولت افغانستان با جامعه جهانی مى باشد

  وزیر خارجه کشور از افزایش ظرفیتهای دولت افغانستان در رهبری بخشهای امنیت، اقتصاد و حکومتداری خبر داده ميگويد که کنفرانس جنیوا، آغاز يک مرحلۀ جديد در مشارکت افغانستان با جامعه جهانى به هدف بهبود وضعيت کشور مى باشد.
صلاح الدين ربانی که دیروز دوشنبه(٢ میزان)  در نشست معلوماتی پیرامون کنفرانس جنیوا در مورد افغانستان در نیویارک، در حضور معاون دبیرکل سازمان ملل و نماینده ویژه این سازمان در افغانستان سخن میگفت،  تأکید کرد: "ظرفیت دولت افغانستان بلند رفته و نقش رهبری را در بخشهای امنیت، اقتصاد و حکومتداری به دوش گرفته است، برجستگی کنفرانس جنیوا در این است که آغاز یک مرحلۀ جدید در مشارکت ما را رقم خواهد زد".
او افزود: "در این خصوص، ما تحت چهارچوب حسابدهی مشترک جنیوا، یک سلسله تعهدات جدیدی را خواهیم سپرد تا به گونۀ متقابل تطبیق گردد."
به گفته وزیر خارجه کشور، تعداد کثیری از دولتها و سازمانهایی که تحت این سقف گردهم آمدهاند، در سال ٢٠٠١ یکجا با افغانستان، سفری دشوار؛ اما استراتيژیک را آغاز کردند و مقصد آن تأمین صلح و امنیت جهانی، با یک افغانستان با ثبات و سعادتمند بود.
وی خاطرنشان کرد: "کنفرانس جنیوا در این مشارکت ما با جامعۀ جهانی، یک نقطۀ عطف دیگری خواهد بود. این نشست برای ما فرصتی خواهد بود تا دستاوردهای خویش را نسبت به مکلفیتهای تعهد شده در کنفرانس بروکسل، تبارز دهیم."
بربنياد گفته هاى موصوف ، این مکلفیتها شامل تقویت مؤثریت نهادهای دولتی؛ بهبود ارائه خدمات به مردم؛ و مهمتر از همه، کار در راستای تحکیم حاکمیت قانون به مثابۀ یک عنصر کلیدی برای تأمین ثبات مى باشد.
وی تأکید کرد: "ما باورمندیم که مرحلۀ جدیدی از همکاریها میان افغانستان و جامعۀ جهانی به شمول شرکای منطقوی در راستای هدف ما، که همانا رسیدن به یک ملت خودکفا در پایان دهۀ تحول است، از اهمیت به سزایی برخوردار خواهد بود. موفقیت ما در این راستا همۀ آنچه را که با هم در این هفده سال گذشته برای امنیت و ثبات افغانستان، منطقه و جهان انجام داده ایم، به آزمایش خواهد گذاشت".
به گفته آقای ربانی، نشست جنیوا همچنان در این راستا است، تا ماهیت همکاریها  با شرکای بینالمللی برای پیشبرد تطبیق آجندای خودکفایی و اصلاحات همنوا گردد.
بر این اساس، وی تأکید کرد که تدابیر جدید طبق چارچوب حسابدهی جدید، به دو هدف مهم کمک خواهد کرد که ایجاد همنوایی و کارایی بیشتر مساعدتهای بینالمللی، و بهبود پیشرفتها در تطبیق چارچوب ملی صلح و توسعه و برنامههای ملی دارای اولویت است.
ربانی تصریح کرده که تشدید کوششهای قبلی در راستای اصلاحات، برای بقیه دهه تحول، یک اولویت کلیدی دولت افغانستان خواهد بود.
از سوی دیگر، به گفته وی: "کنفرانس پیش رو در جنیوا، همچمنان پیشرفتهایی در خصوص اتصال منطقوی افغانستان را مورد بررسی قرار خواهد داد که یکی از برجستهترین دستاوردهای حکومت وحدت ملی طی چهار سال اخیر میباشد؛ برنامههای اقتصادی همچون کاسا 1000، تاپی و پروژۀ خط آهن پنج کشوری، که همه زمانی فقط در حد یک نظریه بودند، حالا به یک واقعیت مبدل گشتهاند.  همچنین دهلیزهای هوایی که با کشورهای هندوستان، قزاقستان و در همین اواخر با ترکیه تأسیس گردیده، باعث افزایش چشمگیر در حجم صادرات به خارج شده است. ما اکنون در حال فعالسازی دهلیزهای هوایی با کشورهای دیگر در منطقه هستیم. ما همچنان از پروژۀ راه لاجورد توقعات بلندی داریم، که زمانیکه فعال گردد، در همگرایی اقتصادی منطقوی نقطۀ عطف چشمگیری خواهد بود."
کنفرانس جنیوا، دو سال پس از کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان برگزار میشود. قرار است کنفرانس جنیوا در مورد افغانستان به تاریخ ۲۸ نوامبر سال روان میلادی در این شهر برگزار شود.
به گزارش پژواک، حکومت افغانستان میگوید که در این نشست، تعهدات تازه ای را به شرکای بین المللی خود در بخش های مختلف حکومتداری و حاکمیت قانون خواهد سپرد.
در کنفرانس بروکسل که به تاریخ ۴ و ۵ اکتوبر ٢٠١٦(۱۳ و ۱۴ میزان ١٣٩٥) در پایتخت بلجیم برگزار شد، نمایندگان ۷۰ کشور و ۲۰ نهاد بینالمللی متعهد شدند تا سال ۲۰۲۰ میلادی، ۱۵.۲ میلیارد دالر امریکایی را در بخش اولویتهای انکشافی برای افغانستان کمک کنند. دو سال پس از این کنفرانس، نشست جنیوا بیانگر ادامه تعهد این کشورها و سازمانها و کمکهای آنها به افغانستان خواهد بود.
هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، درنیویارک ا مروز  برگزار مي گردد؛ عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان، در راس یک هیأت بلندرتبۀ دولتی، برای شرکت دراين نشست به نيويارک رفته است .