صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دو افسر بلندرتبۀ اردوی ملی به جرم جاسوسی به بیست سال حبس محکوم شدند

دو افسر بلندرتبۀ اردوی ملی به جرم جاسوسی به بیست سال حبس محکوم شدند

  دو افسر بلند رتبۀ قول اردوى ۲۰۱ سیلاب در شرق کشور، به جرم جاسوسی به شبکۀ استخباراتی پاکستان (ISI )، به ۲۰ سال حبس تنفیذی محکوم شدند.
به گزارش پژواک، دگروال شاه محمود قوماندان اسبق کندک سوم لواى دوم قول اردوى یادشده و تورن نذیرالله قوماندان تولی ثقیلۀ همین کندک، دو سال پیش به اتهام جاسوسی به استخبارات پاکستان دستگیر شده بودند.
محاکمۀ افراد متذکره، دیروز"۱۷ میزان" در محکمۀ استیناف قول اردوی مربوطه، به طور علنی صورت گرفت.
در آغاز تورن نورمحمد  څارنوال موظف نشست قضایی، صورت دعوای افراد متهم ارائه کرد که در آن افراد متذکر بر روابط با شبکۀ استخباراتی پاکستان (ISI )، جاسوسی با آن و خیانت به کشور متهم شدند.
وی اعتراف های متهمان را به طور اثبات به سمع اشتراک کنندگان نشست رساند، که در ادارۀ امنیت ملی از آنان ثبت شده بود.
پس از آن، توریالی مقنن وکیل مدافع افراد متهم، از موکلین خود دفاع نمود و تاکید کرد که امنیت ملی از موکلین وی، با زور اعتراف گرفته است و در دورۀ بررسی، موکلین وی اذیت شده اند. متهمان نیز گفتند که از آنان به زور اعتراف گرفته شده است؛ اما در زمان خواست ثبوت از سوی رییس هیئت قضایی، آنها سخن نزدند.
در پایان، جگرن نجیب الرحمن ندیم رییس هیئت قضایی جلسه، فیصلۀ هیئت قضایی را اعلام کرد که هر دو تن به جرم خیانت به کشور و روابط با شبکۀ استخباراتی پاکستان (ISI ) به ۲۰ _۲۰ سال حبس تنفیذی محکوم شده اند.
هیئت قضایی جلسه اعلام کرد که این فیصله، نهایی نیست و هر دو طرف قضیه میتوانند که استیناف خواهی کنند.
چند روز قبل نیز قوماندان یک تولی لوای چهارم این قول اردو، به جرم سرقت اسلحه بر ۱۰ سال حبس تنفیذی محکوم شده بود.