صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس‌جمهورغنی: ولسوالی‌ها منبع توسعه اقتصادی است

رئیس‌جمهورغنی:  ولسوالی‌ها منبع توسعه اقتصادی است

رئیسجمهور غنی در کنفرانس ملی ولسوالان تحت عنوان "نقشه راه برای اصلاحات ادارات محلی" گفته که ولسوالیها، منبع توسعه اقتصادی است.
ارگ ریاست جمهوری، با نشر خبرنامهای گفته که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور دیروز(چهارشنبه، 18 میزان) در کنفرانس ملی ولسوالان تحت عنوان نقشه راه برای اصلاحات ادارات محلی گفت که برای تقویت نقش فعال ولسوالها و ولسوالیها در حکومتداری محلی، توحید دیدگاه حکومت با مردم و همکاران ما مهم است.
 او افزود که بدون داشتن تصویر واضح از ولسوالیها، نه حکومتداری محلی تقویت میشود و نه هم سطح کیفیت خدمات افزایش مییابد؛ زیرا هر اندازه که حکومتداری محلی تقویت گردد، به همان اندازه نیاز به استعمال قوه کاهش مییابد.
بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، نخستین کنفرانس ملی ولسوالان با حضور 124 ولسوال از ۳۴ ولایت کشور در مورد مشکلات، خواستها، اولویتها، دستاوردها و پلانهای آینده و مسائل مرتبط با وزارتها و مسئولین ادارات مختلف، دایر شده است.
رئیسجمهور غنی از ولسوالان خواسته است تا پنج اولویت را از ولسوالی مربوطه و مردم، با ریاست جمهوری شریک سازند و در مورد وضعیت کنونی ولسوالیها و مردم؛ نقش، توانایی، مشکلات، خواستها، وضعیت زیربنا، ارتباطات، اولویتها، تأسیسات و منابع ولسوالیها و شیوه استفاده طرح، هماهنگی و همکاری ادارات محلی با حکومت مرکزی را به شکل کتبی با ریاست جمهوری ارائه کنند.
همچنبن آقای غنی گفته که نقشه راه و زمینه بحث اساسی و افغانستانشمول در این راستا فراهم شده و مبارزه با فساد، بخشی از آن است که دراین خصوص با ترتیب یک استراتیژی، اقدامات مهم نیز انجام خواهد شد.
عبدالمتین بیگ رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی نیز گفته است که از اثر جنگ تحمیلی، تمرکز روی حکومتداری، ارائه خدمات و تسهیلات کم شده، بنابراین بهمنظور تقویت حکومتداری محلی و ارائه خدمات بهتر، باید تناقض میان مسئولیتهای ولسوالان از میان برداشته شود. این در حالی است که بنابر دلایل امنیتی در اکثر ولسوالیهای کشور با آنکه معادن و منابع زراعتی در ولسوالیها و ولایتهای دوردست قرار دارد، اما جهت به کار افتیدن این چرخه توسعه اقتصادی کارهای بنیادین صورت نگرفته است.