صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صلیب سرخ پس از تفاهم با طالبان فعالیتش را در افغانستان از سر گرفت

 صلیب سرخ پس از تفاهم با طالبان فعالیتش را در افغانستان از سر گرفت

کمیته بینالمللی صلیب سرخ اعلام کرده که تفاهم با گروه طالبان روی تضمین مصونیت کارمندانش سبب شده تا فعالیتش را در افغانستان از سر گیرد.
اندریا کتبریتا، مسئول کمیته بینالمللی صلیب سرخ در افغانستان به بیبیسی گفته که در جریان دو ماه گذشته، در صحبت با طالبان "به یک تفاهم کلی روی حضور بشردوستانهشان" در افغانستان رسیدهاند. هرچند جزئیات بیشتر این تفاهم هنوز مشخص نیست.
گروه طالبان حدود دو ماه قبل از "بیتفاوتی" این سازمان در قبال اعتصاب زندانیان این گروه در زندان پلچرخی کابل انتقاد کرده بود.
این گروه از لغو "تعهد امنیتیاش" با کمیته صلیب سرخ خبر داد و گفته بود که امنیت کارمندان کمیته صلیب سرخ را در افغانستان ضمانت نمیکند.
اما خانم کتبریتا گفته که روز پنجشنبه طالبان با نشر اعلامیهای به این کمیته ضمانت امنیتی دادند و صلیب سرخ نیز فعالیتش را در افغانستان از سر میگیرد.
سخنگوی صلیب سرخ گفته که طالبان اجازه داده تا این کمیته خدماتش را به نیازمندان ارائه کند. او افزود:" دوماه پیش آنها ما را در موقعیتی قرار دادند که نتوانستیم از امنیت کارکنانمان مطمئن شویم. اما حالا میتوانیم امنیت را تا حدودی برای کارمندان تضمین کنیم."
خانم کتبریتا میگوید کمیته بینالمللی صلیب سرخ در جریان ۳۰ سال گذشته در افغانستان به قربانیان کمک کرده اما از سال ۲۰۰۳ به اینطرف با ۹ رویداد جدی امنیتی دراین کشور مواجه شده که باعث شد فعالیتشان را بازنگری کنند.
با اینهمه، این نهاد میگوید پیش از این هم تمام فعالیتهایش را در افغانستان پایان نداده بود و برای نجات جان مردم همچنان کار را ادامه داده بودند، چنانچه در شفاخانه میرویس قندهار بستههای کمکی اولیه فراهم میکردند و خدمات فوری اورتوپیدی ارائه میدادند.
پیش از این نیز کمیته بینالمللی صلیب سرخ به دلیل شرایط نامناسب امنیتی بارها خدماتش را در مناطقی از کشور محدود کرده بود. این نهاد در ماه دلو سال ۱۳۹۵ پس از تیرباران شدن کارمندانش در ولایت جوزجان در شمال افغانستان، فعالیتش را در کشور به تعلیق در آورده بود.
افراد کشته شده در آن حمله سه راننده و سه کارمند صلیب سرخ بودند. مقامهای محلی جوزجان گروه داعش را عامل رویداد عنوان کرده بودند.
در ماه سنبله ۱۳۹۶ نیز یک کارمند اسپانیایی این سازمان در شهر مزار شریف، توسط بیماری که ۱۹ سال از خدمات این نهاد مستفید شده بود با شلیک گلوله کشته شد.
در دسامبر سال ۲۰۱۶، یک کارمند این نهاد در ولسوالی علیآباد قندوز ربوده و بعد از ۴ هفته رها شد. صلیب سرخ میگوید در صورتی که نتواند امنیت کارمندانش را تضمین کند، مصئونیت آنهایی را که از خدمات این نهاد بهره میبرند نیز نمیتواند ضمانت کند.