صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بازتاب شعار کاندیدان در تحلیل کارشناسان

 بازتاب شعار کاندیدان در تحلیل کارشناسان

شعارهای نامزدان در انتخابات پارلمانی در واقع بیانگر اهداف، برنامهها و سطح آگاهی آنان از وظایف و صلاحیتهای نمایندگی است. نامزدان پارلمانی دورۀ هفدهم با شعارهای مختلف وارد کارزار انتخابات شده اند که بیشتر شعارها مبتنی بر تغییر در کارکرد پارلمان آینده است؛ اما شماری هم، شعار را نفی میکنند و مردم را بر عملکرد مؤثر در آینده نوید میدهند.
محمد حیدری، استاد دانشگاه که با شعار مبتنی بر تغییر در حوزهی انتخابی کابل کاندیدا است، در گفتوگویی با روزنامه افغانستانما گفت: «انتخابات پارلمانی این دوره بهخاطر وجود تیپ دانشآموخته و جوانان فعال در میان نامزدان، اهمیت ویژه و جایگاه سرنوشتسازی دارد. این جریان با آگاهی از وظایف پارلمان و صلاحیتهای نمایندگی میتواند با یک مکانیزم خاص تغییر در عملکرد پارلمان ایجاد کند تا نمایندگان بیشتر بر وظایف قانونی شان متمرکز شوند.»
به باور آقای حیدری، عملکرد فردگرایانهی نمایندگان مجلس در یک دههی گذشته و ناتوانی آنان در تشکیل فراکسیونهای پارلمانی، امید به دگرگونی را با نتیجهی وارونه مواجه کرده؛ اما اینبار سطح آگاهی و شعور سیاسی اکثریت مردم در حدی رسیده است که معیار انتخاب شان شایستگی فرد باشد.
اینکه راه یافتن نخبگان دانشگاهی باعث چه تغییری خواهد شد، نصرالله ستانکزی، استاد دانشگاه کابل در گفتوگویی با روزنامه افغانستانما گفت: «اساسیترین عامل و امید تغییر در پارلمان آینده نسل دانشآموختهای است که وارد کارزار انتخاباتی شده اند. نبود سواد کافی در مجلسهای گذشته باعث شده بود تا اعضای پارلمان از اصل کار شان به انحراف رفته بر زدوبندهای سیاسی بپردازند که این امر زمینهساز فساد در مجلس شده است. هرچند تغییر در اوضاع کشور آنی نخواهد بود ولی با داشتن نخبگان پارلمانی ما به تغییر در تمامی عرصهها امیدواریم.»
این روزها که شعار و سخنان کاندیدان ابزاری برای جلب توجه مردم و معیاری برای گزینش قرار گرفته است، افرادی هستند مانند خانم ذکیه وردک، یکی دیگر نامزدان پارلمانی این دوره از کابل که با نفی شعارگرایی میگوید: «نیاز نیست کاندیدان شعارهایی را سر دهند که توانایی برآوردنش را ندارند، بلکه عملکرد شان در پارلمان بیانگر صداقت و توانایی فرد خواهد بود.» خانم وردک با آنکه میگوید شعار نمیدهم، اما برنامههای کاری آیندهاش را بر محور فعالیت در رشتهی تحصیلیاش(مهندسی) برای رسیدگی به مشکلات زیرساختها و شهرسازی تعریف میکند.
همچنین، برخی دیگر از نامزدان با شعارهای مختلف در حوزههای امنیتی، اقتصادی، فرهنگی-اخلاقی و مبارزه با فقر و بیکاری شامل کارزار انتخابات پارلمانی شده اند. دراین مورد آقای ستانکزی باورمند است که عدم آگاهی از قانون اساسی باعث شده تا آنان برای فریب مردم از شعارهای آرمانگرایانه استفاده کنند. در مورد بار حقوقی و عملیاتی شعارهای کاندیدان، وی افزود: «هرچند پارلمان صلاحیت نظارت بر عملکرد نهادهای امنیتی و اقتصادی را نیز دارد، اما شعارهایی که در حوزه‌‌های امنیتی و اقتصادی ارایه میشود(امنیت سراسری، مبارزه با فقر و بیکاری، اشتغالزایی و...) در اثر بیخبری از قانون و جهت عوامفریبی برای کسب رای صورت میگیرد.»
دراین مورد، علی رادمهر، دانشآموختهی دانشگاه کابل نیز به روزنامه افغانستانما گفت: «بیشتر شعارها در ظاهر امر متمرکز بر مسئولیت نمایندگی و مردم محور است. این یک امر مسلم است؛ کاندیدان برای جلب و جذب آرای مردم از برنامههایی سخن میگویند که مردم خوش دارند. مردم از یک نمایندهی پارلمان عین خواستهایی را دارند که از حکومت؛ اما نامزدان باید از سیاست تحمیق و تهییج ملت دست بکشند و برای بهبود وضعیت پارلمان کشور و بازگرداندن اعتماد خانه ملت، بر وظایف قانونی شان تمرکز کنند و با استفاده از صلاحیت نظارت و مسئولیت تقنین شان کارهای بنیادیتر انجام بدهند.»
اینکه چه کسانی به پارلمان راه مییابد تعیین کنندهی کارایی یک دورهی دیگر خواهد بود، اما به نظر میرسد که مجلس با هر قماش نمایندگانی که تشکیل شود نخستین مأموریت نمایندگان این دوره توجه به درون پارلمان است.
حفیظالله جلیلی، با شعارهای اصلاحات و اعتمادسازی از ولایت کابل نامزد پارلمانی است. او در گفتوگو با روزنامه افغانستان‌‌ما، ترمیم اعتماد میان ملت و پارلمان را محور برنامههایش تعریف کرد. آقای جلیلی گفت: «اصل مسأله این است که جهت تحکیم وحدت ملی باید اتحاد پارلمانی میان نمایندگان کل کشور ایجاد شود و نمایندگان از دخالت غیرقانونی در امور نهادهای اجرایی هم دست بردارند تا اعتماد شکسته میان ملت و پارلمان ترمیم شود.»
وی افزود، بخشی از نمایندگان پیشین که پارلمان را محلی برای بلند کردن فریاد مردم شمرده موضع دادخواهی گرفته بودند، واکنشها بهگونهای بود که باعث افزایش تنش میان گرایشهای تباری در پارلمان شد؛ اما نمایندگان این دوره باید همگی صدای یک ملت باشند و پیش از همه به اصلاحات در درون پارلمان توجه کنند زیرا تغییر باید ابتدا از درون پارلمان آغاز شود.
شعارهای مبتنی بر اصلاحات درون پارلمانی و تغییر عملکرد مجلس در این دوره در حالی سرداده میشود که انتخابات دوره هفدهم پارلمان افغانستان قرار است در ۳۳ ولایت کشور(به استثنای غزنی) به تاریخ ۲۸ میزان ۱۳۹۷ برگزار شود.