صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اتاق‌های تجارت و صنایع: سکتور خصوصی باید در تدوین پالیسی‌های اقتصادی نقش داشته باشند

اتاق‌های تجارت و صنایع: سکتور خصوصی باید در تدوین پالیسی‌های اقتصادی نقش داشته باشند

اتاقهای تجارت و صنایع کشور با انتقاد از سیاستهای اقتصادی حکومت میگوید که سکتور خصوصی باید در تدوین پالیسیها نقش و حضور داشته باشند.
عتیق الله نصرت، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز شنبه 21 میزان در یک نشست مشورتی در مورد مسوده "پالیسی ملی تجارت افغانستان" گفت که حکومت باید در تدوین پالیسیهای اقتصادی نقش سکتور خصوصی را مد نظر بگیرد.
آقای نصرت افزود، پالیسیهای اقتصادی باید به گونهای باشد که خواست تمامی تاجران و صنعتکاران در آن وجود داشته باشد که در آینده باعث بروز مشکل نشود.
او با اشاره به کانتینرهایی که در پشت مرز به دلیل بالا رفتن تعرفه گمرکی گیر مانده است، گفت که اگر دولت قبل از این اقدام، نظر تاجران را میگرفت، دچار این مشکل نمیشدیم.
وزارت صنعت و تجارت کشور مسوده "پالیسی ملی تجارت افغانستان" را برای پنج سال آینده تهیه کرده است و میگوید با تطبیق این پالیسی وضعیت تجارت و صنعت در کشور بهبود خواهد یافت.
عتیق الله نصرت، مسوده این پالیسی را نیز مهم خواند و گفت که با تطبیق این پالیسی، وضعیت تجارت بهبود خواهد یافت، کسر بیلانس کاهش مییابد، تولیدات داخلی افزایش مییابد و برنامه تعویض برنامه واردات دولت تحقق خواهد یافت.
آقای نصرت همچنین اضافه کرد که این پالیسی موجب جلوگیری از سیاست دمپینگ برخی از کشورها میشود و از شکست شرکتهای داخلی جلوگیری میکند.
او علاوه کرد که اکنون وضعیت اقتصادی و تبادلات تجاری با کشورها بهبود یافته اما بدون پالیسی ملی نمیتوان از این امکانات استفاده بهنیه کرد.
خانجان الکوزی، معاون اتاقهای تجارت و صنایع نیز گفت که حکومت پیش از این در ساختن پالیسیها فقط به جمع کردن مالیات فکر میکرد و پیشرفت صنعت و تجارت مدنظر نبوده است.
آقای الکوزی همچنین با انتقاد از این سیاستها افزود که این سیاستها باعث شده که هزاران کانتینر تاجران در پشت دروازههای گمرک گیر بماند. به گفته او، این اقدام باعث شده که روزانه 2 میلیون دالر تاجران ضرر کنند.
معاون اتاق تجارت و صنایع در ادامه افزود که ضرر اصلی را مستهلکان میکنند، چون تاجران مجبور هستند که قیمتها را افزایش دهند.
طی روزهای اخیر، قیمت موادهای خوراکی و برخی از موادهای مورد نیاز، در بازار کابل افزایش یافته که علت آن بالا رفتن ارزش دالر و گیر ماندن اموال تاجران در پشت مرز عنوان میشود.