صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

۱۰ هزار تن گندم اصلاح شده به ۲۰۰ هزار دهقان مستحق توزیع می شود

۱۰ هزار تن گندم اصلاح شده به ۲۰۰ هزار دهقان مستحق توزیع می شود

وزارت زراعت، ۱۰ هزار تن گندم اصلاح شده را به ۲۰۰ هزار دهقان مستحق توزیع میکند.
قرارداد فراهم سازی ۱۰ هزار تن تخم اصلاح شدۀ گندم به ارزش ۴۳۱ میلیون افغانی، با ۳۴ شرکت معتبر تولیدکنندۀ تخم اصلاح شدۀ گندم دیروز امضا شد.
حشمت غفوری معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «۱۰ هزار تن تخم اصلاح شدۀ گندم با ۲۰ هزار متریک تن کود یوریا، یکجا به دهقانان توزیع میشود.»
غفورى با بيان اينکه برای اولینبار در وقت معین آن، این تخمها به دهقانان توزیع میشود، افزود که این تخمها از طریق شرکتهای تولید کننده تخم اصلاح شده، در داخل کشور تولید شده است.
اين مقام بلندپايه وزارت زراعت گفت که با توزیع این بذرها و کود یوریا، ۲۰ تا ۳۰ درصد محصولات زراعتی دهقانان افزایش خواهد یافت. برپايۀ معلومات معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، هر دهقان بر اساس طرزالعمل ۵۰ کیلوگرام تخم اصلاح شدۀ گندم و ۱۰۰ کیلوگرام کود یوریا دریافت خواهد کرد.
اين درحاليست که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری چندی پیش، همچنان تفاهمنامهای را با وزارت معادن و پترولیم امضا کرد.
بربنياد اين تفاهم نامه، وزارت زراعت از فابریکۀ کود و برق مزار شریف، ۲۰ هزار متریک تن کود یوریای مورد نیاز دهقانان را خریداری کرد.
حاجی سیدعبدالقادر سادات رییس اتحادیۀ ملی شرکتهای تولیدکنندۀ تخم اصلاح شده، گفت که توزیع این تخمها کمک میکند تا میزان محصولات زراعتی افزایش یابد و مصارف دهقانان کمتر شود.
سادات افزود: «۱۰ هزار تن تخم اصلاح شدۀ گندم، ۸۰ هزار هکتار زمین را احتوا میکند.  سا لهاى قبل در یک جریب زمین، ۳۰ تا ۴۰ کیلوگرام تخم محلی میپاشیدند؛ اما تخم اصلاح شده ۲۵ کیلو گرام در هر جریب پاشیده میشود. تخمهای اصلاحشده به دهقانان کمهزینهتر تمام میشود.»
رییس اتحادیۀ ملی شرکتهای تولیدکنندۀ تخم اصلاح شده، درصحبت هايش خاطرنشان کرد که با کاهش تخمریزها، مقدار استفاده از کود نیز کمتر میشود.
با اين حال، مقامات وزارت زراعت کشور گفته اند که هدف ازتوزیع کود و تخم گندم اصلاحشده، افزایش حاصلات و رشد درآمد دهقانان است.