صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نتایج یک تحقیق: ٤٣ درصد نامزدان مجلس نمایندگان از کابل دانش سیاسی و حقوقی پايين دارند

 نتایج یک تحقیق: ٤٣ درصد نامزدان مجلس نمایندگان از کابل دانش سیاسی و حقوقی پايين دارند

  یافته های یک نهاد نشان مى دهد که ٦١ درصد نامزدان مجلس نمایندگان از کابل که حدود ٦٠ درصد آنها جوانان و ميان سالان مى باشند، در مورد وظيفه نمايندۀ مردم در مجلس نمایندگان چيزى نمى دانند.
اين سروى بيانگرآن است که ٩ درصد نامزدان شامل سروى، داراى سند بکلوريا و متباقى داراى اسناد ليسانس و بلندتر از آن مى باشند، که بيشترين آنها (٥٧درصد) در بخش علوم انسانى و کمترين آنها (هفت درصد) در بخش علوم دينى آموزش ديده اند.
به گزارش پژواک، عبدالودود افغان رييس مرکز هماهنگی نهادهای اجتماعی مدنی جوانان افغانستان گفت که اين نهاد خواست که با ٤٠٠ نامزد عضويت مجلس نمایندگاناز کابل، مصاحبه انجام دهد؛ اما ٢٠٣ تن آنها پرسشنامه ها را جواب داده اند که بيش از ٨٤ درصد آنها را مردان و متباقى را زنان تشکيل مى دهند.
به گفته او پنجاه درصد ١٩٧ تن ديگر، حاضربه مصاحبه نشده و پنجاه درصد ديگر آنان، بعد از پاسخ دادن به سوال های چهار گزینه يى، از ادامه پاسخ دادن به پرسشنامه ها اجتناب ورزیده اند.
قابل ذکر است که حدود ٨٠٠ تن از کابل براى مجلس نمایندگان خود را نامزد کرده اند.
به اساس معلومات وى، مرکز يادشده؛ اين سروى را به منظور دریافت درجه تحصیل، رشته تحصیلی، تفاوت سنى، میزان دانش سیاسی حقوقی و نوع نگاه نامزدان نسبت به موضوعات اجتماعی سیاسی انجام داده است.
نتايج اين سروى نشان مى دهد که از میان ۲۰۳ پاسخ دهنده، نزديک به شش درصد، دارای سند دکترا، بيش از ٢٩ درصد دارای سند ماستری، بيش از ٥٥ درصد دارای سند لیسانس و نزديک به ٩ درصد دارای مدرک بکلوریا یا صنف دوازدهم می باشند.
همچنان سروى نشان داده است که ٥٧ درصد نامزدان شامل سروى در رشته علوم انسانی، بيش از ٢٧ درصد در رشته علوم ساینسی، نزديک به هشت درصد درعلوم نظامی و بيش از هفت درصد در رشته علوم دینی تحصیل کرده اند.
منبع نوشته است که نزديک به سى درصد جواب دهنده گان، داراى سنين ميان ٢٥ تا ٣٥ سال، ٣١ درصد ميان ٣٥ تا ٤٥ سال و نزديک به چهل درصد بين سنين ٤٥ تا ٦٥ سال مى باشند. 
"مهتر از همه ارزیابی که ما از مجموع سوالات مندرج در پرسشنامه های خود (سوالات باز و بسته) داشته ایم، در مورد میزان دانش سیاسی - حقوقی نامزدان، نشان می دهد که از میان ۲۰۳ تن؛ بيش از ٢٣ درصد آنان از میزان دانش سیاسی و حقوقی بالا یا قابل قبول؛ بيش از ٣٣ درصد ميزان دانش سیاسی- حقوقی نسبی؛ و نزديک به ٤٣ درصد آنان نیز از ميزان دانش سیاسی و حقوقی پائین یا غیر قابل قبول برخوردار اند."
نتايج سروى بيانگر آن است که نزديک به ٢٢ درصد پاسخ دهنده گان باور کامل، بيش از ٣٦ درصد تا حدى زياد به استقلاليت و شفافيت پروسه انتخابات باور دارند؛ اما نزديک به ٤٠ درصد آنان در مورد ترديد دارند و متباقى هيچ باور بر شفافيت در انتخابات ندارند.
منبع نوشته است که ٦١ درصد نامزدان شامل سروى، در مورد اينکه وظيفه نماينده مردم در مجلس نمایندگانچيست؟ جواب نادرست و متباقى جواب درست داده اند.
مرکز هماهنگی نهادهای اجتماعی مدنی جوانان افغانستان، دريافته است که از میان ۲۰۳ نامزد شامل سروى، نزديک به ٦١ درصد به منافع عمومی و متباقى به منافع شخصی شان فکر می کنند.