صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اتاق تجارت: شرکت‌های خارجی صدها میلیون دالر پول شرکت‌های داخلی را با خود برده‌اند

اتاق تجارت: شرکت‌های خارجی صدها میلیون دالر پول شرکت‌های داخلی را با خود برده‌اند

مسوولان اتاق تجارت و صنایع کشور میگویند که شرکتهای خارجی در جریان یک و نیم دهه گذشته، صدها میلیون دالر پول شرکتها داخلی را در روند تطبیق پروژههای زیر بنایی با خود بردهاند.
خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع دیروز دوشنبه (23 میزان) در نمایشگاه تاپی درکابل از روند واگذاری قراردادهای زیربنایی به شرکتهای خارجی انتقاد کرد.
آقای الکوزی گفت که با آنکه شرکتهای داخلی افغانستان ظرفیت و تخصص کافی در تطبیق پروژههای زیر بنایی در کشور داشته و کسب کردهاند اما حکومت اکثر پروژههای زیر بنایی را تاکنون به شرکتهای خارجی واگذار کرده است.
وی گفت که در جریان یک و نیم دهه گذشته، صدها میلیارد دالر امریکایی در افغانستان سرازیر شد اما به دلیل سهیم نبودن شرکتهای داخلی در تطبیق پروژههای زیر بنایی یا نداشتن قراردادها به شکل مستقیم، هزینههای یاد شده دوباره به خارج از کشور بازگشت.
الکوزی افزود که در جریان مصرف هزینههای گذاف که درگذشته وارد کشور شده و قراردادهای دسته چندم نیز در بخش زیر بنا به شرکتهای داخلی تعلق گرفته بود بیش از 350 میلیون دالر هزینه این شرکت از سوی شرکتهای خارجی پرداخت نشده و به بیرون از کشور انتقال داده شده است.
به گفته وی هم اکنون بیش از 200 شرکت داخلی که در بخش زیر بنا در تطبیق پروژه سهیم گرفته و پول دریافت نکرده اند در محاکم افغانستان سرگردان میباشند و هیچ توجه نیز به وضع آنان صورت نمیگیرد.
آقای الکوزی با بیان نمونه یاد شده، شرکتهای داخلی افغانستان را مناسب دانست تا به جای شرکتهای خارجی درتطبیق پروژهها سهم گرفته و حکومت نیز این شرکتها را مورد توجه قرار دهد.
او گفت که کارهای زیر بنایی، خدماتی و ترانسپورتی پروژه گاز تاپی از عهده تخصص و ظرفیت شرکتهای داخلی افغانستان برآورده است و پروژهها در بخشهای یاد شده باید به شرکتهای داخلی واگذار شود.
به گزارش جمهور، درهمین حال عبدالرحمن مجاهد نمایند پروژه تاپی در این نمایشگاه از تکمیل شدن 90 درصد از مطالعات برخی بخشهای تخنیکی پروژه تاپی در برخی نقاط کشور خبر داد.
آقای مجاهد پروژه تاپی را یک پلان دراز مدت خواند که از دید اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای حکومت ومردم افغانستان اهمیت فوق العاده دارد.
پروژه تاپی یک پروژه مشترک منطقه ای برای انتقال پایپ لاین گاز از تاجکستان به پاکستان و هند است که به طول 816 کیلومتراز این پایپ لاین از خاک افغانستان خواهد گذشت.