صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مهلت کمپاین انتخاباتی امروز پایان می‌یابد

مهلت کمپاین انتخاباتی  امروز پایان می‌یابد

آخرین مهلت کمپاینهای انتخاباتی امروز به پایان میرسد و بر اساس قانون انتخابات "دوره سکوت" آغاز میشود. کمپاینهای انتخاباتی از تاریخ ششم میزان شروع شده بود و تا ساعت 12 شب چهارشنبه(48 ساعت قبل از برگزاری انتخابات) ادامه مییابد. کمیسیون مستقل انتخابات، امروز را آخرین مهلت کمپاینهای انتخاباتی اعلام کرده و گفته است که در این دوره مکانیزم مشخصی برای جلوگیری از تقلب در انتخابات وجود دارد.
عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات دیروز (سهشنبه، ۲۴ میزان) در هفتمین نشست ملی انتخابات، با اشتراک ناظران ملی و بینالمللی انتخاباتی، احزاب سیاسی و جامعه مدنی اعلام کرد که این مکانیزم شامل سیستم بایومتریک، استفاده از مارکر نامرئی و تصویر رأیدهنده میباشد که تضمینکننده شفافیت بیشتر است. رئیس کمیسیون انتخابات تاکید کرد که با استفاده از این روشها از تقلب، رأیدهی نیابتی و تکراری جلوگیری میشود. این اولین بار است که در انتخابات سراسری در کشور از سیستم بایومتریک استفاده میشود. برگزاری انتخابات با استفاده از سیستم بایومتریک، یکی از اساسیترین خواستهای احزاب سیاسی نیز بود و حکومت برای سلامت انتخابات و رفع نگرانیها، امکانات فوری فراهم نمود. انتخابات هفدهمین دوره مجلس نمایندگان روز شنبه، 28 میزان در 33 ولایت کشور به استثنای ولایت غزنی برگزار میشود. در این دوره مجموع نامزدان انتخابات پارلمانی پیش رو ۲۵۵۵ تن هستند که ۴۱۸ زن و ۲۱۳۹ تن آنها مرد می باشند.