صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مالیه طرح بـودجه سال آینده را به مجلس سنا ارائه کرد

وزارت مالیه طرح بـودجه سال آینده را به مجلس سنا ارائه کرد

وزارت مالیه طرح بودجه سال آینده مالی ۱۳۹۸ را که شامل ۳۹۹ میلیارد افغانی بودجه عادی و انکشافی است و ٤٧ در صد آن از عوايد داخلى تمويل مى شود، به مجلس سنا ارائه کرد.
همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه، دیروز طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۸ را به مجلس سنا ارائه کرد و از این مجلس خواست تا نظریات پیشنهادی شان را در مورد این بودجه ارائه کند.
در ماده نود وهشتم قانون اساسی آمده است: «بودجه دولت و پروگرام انکشافی حکومت، از طریق مشرانو جرگه توام با نظریه مشورتی آن به ولسی جرگه تقدیم می شود و تصمیم ولسی جرگه، بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رییس جمهور نافذ شمرده می شود.»
قيومى گفت که بودجه مالی سال آینده، با در نظرداشت توانمندی مالی دولت، بهبود وضعیت اقتصادی مردم و با معیارهای بین المللی ترتیب شده و برای کاهش فساد نیز در این بودجه تدابیرى روی دست گرفته شده است . به گفتۀ وى مجموع بودجه ملی سال آینده ۳۹۹ میلیارد افغانی پیشبینی شده که ۲۷۵ میلیارد آن، مصارف عادی دولت و ۱۲۴ میلیارد دیگر آن، مصارف پروژههای انکشافی دولت را تامین خواهد کرد.
وى گفت که ١٨٨ ميليارد افغانى اين بودجه، از عوايد داخلى و متباقى از کمک هاى خارجى تمويل مى شود.
موصوف افزود که از مجموع ۱۲۴ میلیارد افغانی بودجه انکشافی، ۶۱ میلیارد آن بودجه اختیاری و ۶۳ میلیارد دیگر آن، بودجه غیر اختیاری است که از سوی کشورها و نهادهای کمک کننده جهانی مصرف خواهد شد. وی بدون ارائه جزييات گفت که اعمار خطوط آهن بندر آقینه و اندخوی، پروژههای برق رسانی، اعمار جادهها، اعمار بندهای آب، انتقال برق، اعمار کمپلکس دارالامان، توسعه تکنالوژی و آبیاری، شامل پروژه هايى می باشد که در طرح بودجه سال آینده مالی گنجانیده شده است.
بنا بر معلومات سرپرست وزارت مالیه، بودجه سال آینده مالی نسبت به بودجه سال روان مالی، ۱۲ فیصد افزایش دارد.
او افزود که  بیشترین بودجه به سکتورهای امنیت، زیربنا، صحت و معارف اختصاص داده شده است.
فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا، از اعضاى مجلس خواست تا طرح بودجه را بررسی و در وقت معین آن بعد از درج مشوره هاى اعضای مجلس سنا، مورد تأیید قرار دهند.
به اساس اصول وظايف داخلى مجلس سنا، اين مجلس بايد در مورد طرح بودجه در پانزده روز تصميم بگیرد.