صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

میزان دسترسی جامعه روستایی به آب صحی افزايش يافته است

میزان دسترسی جامعه روستایی به آب صحی افزايش يافته است

وزارت احيا و انکشاف دهات مى گويد که از سال ١٣٩٣ تا حال ميزان دسترسى مردم قريه ها به آب صحى آشاميدنى از ٢٧ به ٦٣ درصد رسيده و قرار است تا سال ١٣٩٩ به صد درصد بلند برود.
مجیب الرحمان کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات، دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل که به مناسبت کردهای چهارساله این وزارت برگزار شده بود، آمار فوق را ارائه کرد.
به اساس معلومات وى، در چهار سال گذشته نزدیک به ۱۱۵ میلیون دالر، در سکتور آبرسانی در سراسر کشور هزینه شده و نزدیک به  ٣،٥ ميليون تن از این پروژه ها مستفید گردیده اند.
همچنان وى گفت که از طريق برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی، در چهار سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار شغل به گونه مستقیم وغیر مستقیم ایجاد شده است.
وى گفت که در اين مدت ۶۰۰ تشبث کوچک  فراهم شده که هر کدام ده ها فرصت شغلی ایجاد کرده اند.
کريمى گفت که در پروژه های برنامه راه سازی، ۱۵۴۰ کیلومتر سرک روستایی و ۳۴۰۰ متر پل در مسیر جاده های روستایی اعمار گردیده است که از طريق این پروژه ها ٣،٢ ميليون روز کاری ایجاد گرديده است.
او افزود که بیش از ۱۴۴ میلیون دالر در بخش آبیاری زراعتی هزینه شده، که بیش از ۴ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است.
موصوف گفت که قرار است در یک برنامه جدید که از سال ۱۳۹۶ آغاز شده، برای ۵۰۰ هزار نفر که عمدتاً عودت کننده گان اند و مهارت های صنایع دستی را دارند، در ۳۴ ولایت کشور زمینه کار فراهم می شود.
او افزود که ۸۰ درصد این رقم را زنان تشکیل می دهند.
وى گفت که تا حال  در۳۴ ولایت، ۱۲۴ ولسوالی تحت پوشش برنامه میثاق شهروندی قرار گرفته و ۸۰۲۴ شورای انکشافی انتخاب گردیده اند.