صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لوی سارنوال: جهت تامین صلح پایدار در جامعه باید در محابس افراطیت‌زدایی شود

لوی سارنوال:  جهت تامین صلح پایدار در جامعه باید در محابس افراطیت‌زدایی شود

فرید حمیدی لوی سارنوال کشور میگوید که هدف اصلی در محاکم قضایی کشور ضمن تطبیق عدالت بازگشت سالم افراد به جامعه است؛ بنابراین باید
در این مراکز افراطیتزدایی شود.
لوی سارنوال کشور دیروز(چهارشنبه، 23 عقرب) در "کنفرانس ملی تحکیم قانونیت و تامین عدالت در محلات سلب آزادی" گفت: آنچه به خاطر بررسی اصلاح و تغییر زندانیان مهم میباشد این است که با ترویج فرهنگ افراطیت در زندانها باید مبارزه شود؛ چون با این روند روی اطمینان افراد و آینده کشور سرمایه گذاری میشود.
آقای حمیدی افزود که به زودی در زندانهای کشور برای هر زندانی یک دوسیه شخصیتی نیز ترتیب میشود تا سطح تغییر و بهبود اوضاع و نگرش آنان را بررسی نماید تا پس از برگشت آنان در متن جامعه اطمینان از سلامت رفتار شان وجود داشته باشد.
در کنفرانس دیروز که با حضور مسئولان ادارههای سارنوالی، محابس و توقیفخانهها از سراسر کشور برگزار شده بود، تا پس از بررسی وضعیت محلات سلب آزادی، راهکارها و پیشنهادات شان را جهت بهبود وضعیت این ادارهها ارایه کنند.
سلمانعلی سروش، رئیس مطالعات عامل فساد اداری لوی سارنوالی گفت که عمدهترین مشکلاتی که در نتیجه کار کمیتهها در این کنفرانس دوروزه به دست آمده عبارت از نبود تعمیر معیاری، مشکلات در کمیت و کیفیت غذای زندانیان، انتقال مواد مخدر در داخل زندانها، یکجا بودن مجرمان جنایی و خطرناک با محبوسین عادی، ازدحام در زندانها، عدم رعایت بهداشت و کمبود پرسونل خدمات برای محبوسین میباشد.
همچنین وی افزود که نبود توقیف خانه در ولسوالیها، نبود کودکستان و تسهیلات برای کودکان که همرای مادران شان در زندان هستند، عدم رسیدگی به صحت زندانیان به خاطر نبود ادویه لازم و پرسونل صحی و مشکل جدی در روند ملاقات خانوادهها با زندانیان باعث نقض حقوق قانونی مجرمین در زندانها شده در حالی که وزارت صحت عامه طبق ماده 27 قانون محابس مکلف به ارایه خدمات صحی است.
اما لوی سارنوال کشور میگوید همکاری و هماهنگی میان نهادهای امنیتی و سارنوالی در بهترین سطح قرار دارد و جهت رشد ظرفیتها لازم است برای زندانها بودجه کافی اختصاص داده شود.
در همین حال، ویس احمد برمک وزیر امور داخله کشور گفت که 22 ولایت کشور تعمیر معیاری دارد و کار ساخت چهار زندان معیاری در چهار ولایت دیگر کشور نیز در برنامه سال مالی 1398 این وزارت قرار دارد.
آقای برمک افزود که حدود  30 هزار و 600 تن در کل زندانهای کشور به سر میبرند که 206 شهروند خارجی، 812 زن و 375 کودک نیز شامل این مجموعه هستند. به گفته وزیر داخله کشور، از مجموع زندانیان کشور، 10 هزار و 500 تن شان در زندان پل چرخی زندانی هستند.
با آنکه وزیر امور داخله میپذیرد که کمبودها وجود دارد؛ اما تلاش برای افزایش ظرفیتها و امکانات آموزشی برای زندانیان نیز جریان دارد.
عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی نیز در این برنامه گفت که در سالهای اخیر وضعیت محاکم قضایی کشور بهبود یافته است و اراده لازم برای تطبیق پیشنهادات و راهکارهای تحکیم قوانین و تامین عدالت وجود دارد؛ زیرا ضرورت است تا به حقوق شهروندی در محلات سلب آزادی نیز احترام گذاشته شود.
هرچند در سالیان گذشته نیز در این موارد دولت گامهایی را برداشته و مسئولان عالیرتبه دولت بارها از محلات سلب آزادی از نزدیک دیده است، اما به خاطر واضح نبودن یک دورنمای روشن و برنامه نظارتی در کنار سایر مشکلات محابس ضرورت مینماید تا گامهای عملی و روشنی در این مورد برداشته شود.
بدیل حبس یکی از موضوعاتی است که لوی سارنوالی کشور میگوید برای اولین بار در کد جزای افغانستان در ماده 148، در نظر گرفته شده است و امیدواراست، این موضوع در سیاست جنایی دولت به خاطر تاثیر مثبت بر وضعیت محبوسین، کمیت زندانیان و عرضه خدمات برای آنان داشته باشد.
بنابراین کنفرانس ملی تحکیم قانونیت و تامین عدالت در محلات سلب آزادی دایر شده است؛ تا برای اصلاح و تربیه مجدد مجرم، دستیابی به معلوماتی که در ساختن پلان نظارتی و قابل اجرا برای اداره سارنوالی کشور ممد واقع شود، یافتن نواقص و خلاهای موجود در قوانین و مقررات و اسناد تقنینی مربوط به امور محبوسین و محلات سلب آزادی و تقویت هماهنگی میان نهادهای ذیربط، شرایط جدید ایجاد شود.